تكرار حمله آمريكا به سوريه بيپاسخ نمی ماند

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر - وزير دفاع ايران گفت: آمريكا بداند درصورت تكرار حمله به سوريه، اقدامات آنان بيپاسخ نخواهد ماند. جبهه مقاومت با اراده جدي به اقدامات ضدتروريستي با وجود خواسته آمريكا ادامه خواهد داد. سردار پاسدار حسين دهقان در گفتوگوي تلفني با سرگئي شويگو، وزير دفاع جمهوري فدراسيون روسيه با اشاره به اقدام تجاوزگرانه آمريكا در حمله به پايگاه هوايي الشعيرات تصريح كرد: اين اقدام عالوه بر اينكه برخالف تمام موازين حقوق بينالمللي و تجاوز آشكار به يك كشور مستقل است، به منظور بازيابي و تقويت روحيه شكستخورده تروريستها در سوريه صورت گرفت. وزير دفاع جمهوري اس//المي ايران تالش براي بازسازي چهره مخدوش ترامپ در صحنه سياسي آمريكا و انحراف افكار عمومي از مشكالت داخلي را از ديگر اهداف حمله آمريكا به سوريه برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.