ممنوعيت استفاده همگانی از خدمات تعاونيهاي اعتبار

Jahan e-Sanat - - News -

موضوع س//اماندهي بازار غيرمتشكل پولي و تعاونيهاي اعتبار از سالهاي گذشته در حال اجرا بوده و هنوز هم ادامه دارد؛ گرچه در دولت قبل گفته شده بود كه پرونده ساماندهي تعاونيهاي اعتبار بسته شده است اما هنوز هم اين پرونده باز بوده و ساماندهيها ادامه دارد. ساماندهي تعاونيهاي اعتبار در سالهاي اجراي برنامه پنجم توسعه ادامه پيدا كرد و به نظر ميرسد در برنامه ششم توسعه هم دنبال شود. با اين وجود هنوز تعاونيهايي هستند كه با مشكالتي مواجهند و براساس آن مردم و سپردهگذاران را نيز دچار مشكل ميكنند.

طي اين سالها مش//كالتي از سوي تعاونيهاي اعتبار و موسسات اعتباري كه بدون مجوز در بازار غيرمتشكل پولي فعاليت ميكنند ايجاد و البته اين مشكالت گريبانگير نظام بانكي و بازار پولي كشور شد. بر اين اساس حساسيتها نسبت به اين بازار افزايش يافت.

البته هشدارهايي از سوي مقامات ارشد بانك مركزي نسبت به سپردهگذاري در اين تعاونيها صادر شده است اما هنوز هم افرادي هستند كه در اين تعاونيها و موسسات بدون مجوز سپردهگذاريهاي بزرگي انجام ميدهند.

بانك مركزي با قراردادن اسامي شركتهاي تعاوني اعتباري در سايت خود اعالم كرده خدمات شركتهاي تعاوني اعتبار گروه ش//غلي كه داراي مجوز از بانك مركزي هستند صرفا محدود به اعضا بوده و براي عموم مردم قابل استفاده نيست.

پيش از اين بانك مركزي براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي كشور تالشهاي زيادي انجام داده است تا جايي كه برخي از آنها را با يكديگر يا در بانكها ادغام كرده يا پيش از اين بانك مركزي برخي از تعاونيهاي غيرمجاز را منحل كرده است.

اخيرا برخي از غيرمجازها كه معلوم نيست تعاوني هستند يا موسسه دست به كار شدهاند و خبر از ادغام خود در ساير موسسات ميدهند؛ اين در حالي است كه بانك مركزي فعال برنام//هاي براي اينگونه اقدامات ندارد و پروندهاي در اين باره فعال در دستور كار قرار نگرفته است.

عباس كمرهاي، مديركل نظارت بر بانكها و موسس//ات اعتب//اري بانك مركزي در گفتوگو با ايبنا در اين خصوص تاكيد كرد كه برنامهاي در اين باره وجود ندارد.

در همين حال برخي از فعاالن بازار غيرمتشكل پولي خود را ملزم به رعايت قوانين و مقررات نظام بانكي نميكنند و با منابع حاصل از سپردههاي مردمي داراييهايي را براي خود ايجاد كرده و تسهيالتي پرداختهاند و حتي به گفته كمرهاي وارد داراييهايي نظير امالك هم شدهاند. در حالي كه بانك مركزي در اين سالها تاكيد كرده كه بانكها بايد اموال و داراييهاي مازاد خود را تا سقف 40 درصد واگذار كنند.

با وجود اينكه بانك مركزي در قبال تعاونيهاي اعتباري غيرمجاز مسووليتي نداشته است اما به دليل رفع مشكالت مردم و سپردهگذاران، ساماندهي و ادغام يا منحل شدن آنها را اجراي//ي كرد. با اين حال بانك مركزي هنوز هم ميگويد كه مردم در موسس//ات و تعاونيهاي غيرمجاز به هيچ وجه سپردهگذاري نكنند.

بانكمركزياساميشركتهايتعاونيوموسساتاعتباري را در س//ايت خود قرار داده و اعالم كرده اس//ت كه خدمات شركتهاي تعاوني اعتبار گروه شغلي كه داراي مجوز از بانك مركزي هستند صرفا محدود به اعضا بوده و براي عموم مردم قابل استفاده نيست.

اي//ن بانك در عين حال تاكيد كرده اس//ت كه بانكها و موسسات اعتباري يا ساير نهادهايي كه نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين بانك نبوده و مسووليت ناشي از عملكرد ناصحيح آنها مستقيما متوجه كساني ميشود كه به اين موسسات مراجعه كردهاند.

فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي نيز چند روز پيش درباره غيرمجازها گفته بود: در برخي موارد مشكالت اين موسسات به بانك مركزي تحميل ميشود.

وي افزود: با رفع نواقص قانوني نظارتي كه سال گذشته در مجلس شوراي اسالمي صورت گرفت، بانك مركزي نظارتش را بر موسسات مالي غيرمجاز افزايش داده و در صدديم كه امسال معدود مشكالت اين موسسات را هم رفع كنيم.

معاوننظارتيبانكمركزيافزود:تاكنون052 مجوزبراي موسساتماليواعتباريصادرشدهاستو052پروندهديگر در حال بررسي است.

حيدري گفت: يكي از مسووليتهاي ما صيانت از حقوق سپردهگذاران است كه بر اين اساس، صندوق ضمانت سپردهها تشكيل شده است.

به هر حال به نظر ميرسد طرح ساماندهي بدون مجوزها آخرين مراحل را ميگذراند و تعاونيهاي اعتباري بهزودي از بازار غيرمتش//كل پولي حذف ميشوند و اقدامات سليقهاي در جذب س//پردهها و پرداخت س//ود هم از بازار پولي كشور رخت بر ميبندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.