ابزار جديد سوئيفت براي رديابي پيامهاي جعلي

Jahan e-Sanat - - News -

شبكهپيامرسانبينالملليارتباطاتماليبينبانكي)سوئيفت(ازابزارجديدي براي رديابي پيامهاي جعلي استفاده خواهد كرد.

به گزارش رويترز، اين شبكه كه مقر آن در بلژيك است، روزانه براي انتقال تريليونها دالر بين بانكها مورد استفاده قرار ميگيرد و پس از سرقت ميليونها دالر از طريق حمالت سايبري، تصميم به استفاده از ابزار جديد براي رديابي پيامهاي جعلي گرفته است.

سوئيفت اعالم كرده است از اين پس به مشتريان خود خدماتي را پيشنهاد خواهد داد كه براساس آن با خواندن الگوهاي پيامرسان يك بانك كاربر ميتواند پرداختهاي غيرمعمول را رديابي كند.

س//ال گذشته سارقان موفق شدند با هك سيستم سوئيفت بانك مركزي بنگالدش و ارسال دستورالعملهاي جعلي به فدرالرزرو بانك نيويورك براي پرداخت پول از حساب بانك بنگالدش به اشخاصي در آسيا، مبلغ 81 ميليون دالر به سرقت ببرند.

سوئيفت در سال گذشته همچنين از سوي برخي كاربران و بازيگران صنعت به دليل عدم افزايش ضريب امنيتي سيستم خود حتي با وجود افزايش خطر حمالت سايبري و گسترش شبكه و ورود موسسات كوچكتر با كمترين فرآيند امنيتي، مورد انتقادهاي فراواني قرار گرفت.

ب//ا وجود راهاندازي تدابير و خدمات امنيتي جديد س//وئيفت از س//پتامبر گذشته، ابزار اخير اين شبكه كه قرار است از اوايل سال آينده ميالدي معرفي شود، دستورالعمل پرداختهايي كه بالغ بر محدوده تعيينشده توسط مشتري باش//د يا از سوي نرمافزار سيستم غيرعادي تلقي شود را در حالت انتظار نگه خواهد داشت.

ياور شاه، رييس سوئيفت در اين باره گفت: سيستم جديد كنترل پرداخت، پاسخ مستقيمي به درخواستها براي تكميل و تقويت ابزارهاي موجود كنترل تقلب است.

لوك موران، رييس خدمات انطباق جرائم مالي س//وئيفت نيز اظهارداشت: خدم//ات جديد اين ش//بكه ابتدا به موسس//ات و بانكه//اي مركزي با حجم پيامرس//اني پايين ارائه خواهد ش//د كه خود توان مالي ايجاد چنين ابزارهاي تشخيصي را ندارند.

وي ادامه داد: اين خدمت جديد هزينه اندكي حدود 10 هزار يورو در سال براي كاربران خواهد داشت اگرچه اين مبلغ هنوز نهايي نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.