جلوگيري از فرارهاي مالياتي

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان امور مالياتي كشور دسترسي به اطالعات مالي و اعتباري افراد را روشي براي مبارزه با پولشويي و جلوگيري از فرار مالياتي دانست. سازمان امور مالياتي كش//ور با تاكيد بر تاثير ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم در شفافيت اطالعات اقتصادي اعالم كرد: ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مس//تقيم مصوب 94/4/31 از مهمترين مقررات در استقرار كامل نظام جامع مالياتي است. اين ماده از طرفي دسترسي سازمان امور مالياتي را به كليه اطالعات مالي، درآمدي و دارايي اشخاص ميسر كرده و از طرفي ديگر موديان را نيز ملزم به در اختيار گذاشتن اطالعات مالياتي كردهاست.طبقماده961 مكرربهمنظورشفافيتفعاليتهاياقتصاديو استقرارنظاميكپارچهاطالعاتمالياتي،پايگاهاطالعاتهويتي،عملكرديو دارايي موديان مالياتي شامل مواردي نظير اطالعات مالي، پولي و اعتباري، معامالتي، سرمايهاي و ملكي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد ميشود. وزارتخانهها، موسسات دولتي، شهرداريها، موسسات وابسته به دولت و شهرداريها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقالب اسالمي، بانكها و موسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي كه اطالعات مورد نياز پايگاه فوق را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند، موظفند اطالعات هويتي، مالي، پولي، اعتباري و سرمايهاي اشخاص و اطالعات داراييها، اموال و امالك و همچنين نقل و انتقال آنها را در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.