قيمت طالي جهاني ركورد زد

Jahan e-Sanat - - News -

ط//الي جهاني پ//س از افزايش حدود دو درص//دي در معامالت روز سهشنبه با افزايش تقاضاي سرمايهگذاران براي اين فلز به عنوان دارايي مطمئن در برابر تنشهاي ژئوپليتيكي فزاينده، روز گذشته به باالترين قيمت در پنج ماه اخير صعود كرد. به گزارش ايسنا، هر اونس طال براي تحويل فوري در معامالت روز سهشنبه بازار سنگاپور 0/1 درصد افزايش يافت و به 1274/91 دالر رسيد. بهاي معامالت اين بازار اوايل ديروز تا 1279/80حطس دالرصعودكردهبود.دربازارنيويورك،هراونسطالبراي تحويل در ژوئن ‪0 /2‬ درصد افزايش يافت و به 1277/20 دالر رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز سهشنبه 20/30 دالر افزايش يافت و در 1274/20 دالر بسته شد. تشديد تنشها در شبهجزيره كره و خاورميانه به دنبال حمالت اخير آمريكا به سوريه و همچنين انتخابات رياست جمهوري آتي فرانسه سرمايهگذاران را مضطرب ساخته است. تحليلگران گروه بانكي ANZ در يادداشتي اعالم كردند اخيرا درجهاي از ابهام در بازارهاي مالي ايجاد ش//ده كه پيش از اين به نظر ميرسيد تاثيرناپذير هستند. بهطور روشننگرانيهاييوجودداردزيراتنشهايژئوپليتيكيپيرامونكرهشمالي افزايش يافته و فضاي ژئوپليتيكي را ملتهب كرده است.

طال روز سهشنبه براي نخستينبار در سال ميالدي جاري و پس از چند بار تالش ناموفق در هفتههاي اخير، سرانجام به باالي متوسط حركت 200 روزه صعود كرد. به گفته جفري هالي، تحليلگر ارش//د در شركت ADNAO،طالسرانجامازمتوسطحركت002روزهكهدر05/7521 دالر قرار داشت، عبور كرد و از نقطهنظر فني اكنون راه براي صعود اين فلز به سطح 1300 دالر و حتي باالتر از آن هموار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.