افتتاح باجه بانك پارسيان در بيمارستان ميالد

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور مديران ارشد بانك و بيمارستان ميالد، باجه بانك پارسيان در بيمارستان ميالد تهران افتتاح شد.

ب//ه گزارش »جهانصنعت«، خس//رواني، عضو هياتمديره و معاون اجرايي بانك پارسيان در آيين افتتاح باجه بانك پارسيان در بيمارستان ميالد تهران ضمن تشكر از مديران محترم بيمارستان ميالد جهت حسن نظر آنها براي پذيرش بانك پارسيان در اين مجموعه، گفت: ما در خدمت همكاران عزيزمان در بخش خدمات بيمارستاني ميالد هستيم تا منجر به افتتاح يك واحد عملياتي در بيمارستان ميالد شود و باعث مباهات است كهبانكپارسيانتوفيقداردكهبههمكارانومراجعهكنندگانارائهخدمت بدهد. خسرواني با اشاره به اينكه بانك پارسيان از نظر تقويمي دومين بانك بيمارستان ميالد است، تصريح كرد: با توجه به شناختي كه از ظرفيتهاي بانك پارسيان داريم ما اولين بانك در بيمارستان ميالد خواهيم بود.

او ادامه داد: ما بيمارس//تان ميالد را در حوزه بهداش//ت و درمان نماد صرف فعل خواس//تن و توانستن ميدانيم و به نظرمان ميرسد با تمام محدوديتهايي كه در حوزه جنرال سرويس خدماتي در كشور وجود دارد و مالحظاتي كه در سهامداران اصلي اين سازمانها قرار دارد و به ترتيبي به دولت متصل ميشوند، كارنامه كامال درخشان و موفقي داشته و باعث افتخار است كه امروز ما در خدمت بيمارستان ميالد هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.