ارجاع پرونده نرخشكني برخي بانكها به هياتانتظامي

Jahan e-Sanat - - News -

رييس كل بانك مركزي از ارجاع پرونده نرخشكني برخي بانكها به هيات انتظامي خبر داد. ولياهلل سيف با اعالم ارجاع پرونده نرخشكني برخي بانكها به هيات انتظامي گفت: اوراق خزانه به افزايش نرخهاي سود دامن زد. رييس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه بانكها نرخ سود مصوب بانك مركزي را به هيچ عنوان رعايت نميكنند لذا بانك مركزي براي وادار كردن بانكها به رعايت نرخ سود چه برنامهاي دارد، اظهار داشت: بانك مركزي بازار را رصد ميكند چون بخشي از عدم تعادل ايجادشده به دليل حجم اوراق )اوراق اسناد خزانه( بود. وي به فارس گفت: البته اين مساله موجب حركت نرخ سود به سمت باال شد اما برخي بانكها هم دارند افراط ميكنند. سيف با بيان اينكه بانك مركزي بانكهاي افراطكننده در نرخ سود بانكي را رصد ميكند، گفت: پروندههايي به همين دليل تشكيل و به هيات انتظامي بانكها ارجاع شده است. وي تصريح كرد: اين اقدامات نظارتي بانك مركزي به تدريج بانكها را به سمت كاهش نرخهاي سود سپرده و تسهيالت هدايت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.