درگفت و گوی تيلرسون - الوروف مطرح شد؛ جلوگیری از تكرار حمله آمريكا به سوريه

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

وزير خارجه آمريكا در ميانه تنشهاي مسكو و واش//نگتن بر سر حمله آمريكا به سوريه وارد مسكو، پايتخت روسيه شد. كاخ سفيد اعالم كرد كه سفر ركس تيلرسون به روسيه بيانگر تالش واشنگتن براي حفظ كانالهاي ارتباطي مستقيم با روسيه است.

محور اصلي گفتوگوي تيلرسون با مقامهاي روسيه در مسكو، حمله آمريكا به پايگاه هوايي در سوريه كه بنا به ادعاهاي تاييدنشده درباره حمله شيميايي در سوريه صورت گرفت، است. در حمل//ه ش//يميايي چند روز قبل به ش//هر خانشيخون در ادلب دستكم 86 نفر كشته شدند. معارضان دولت سوريه و كشورهاي غربي بدون ارائه شواهد يا مداركي، دولت بشار اسد، رييسجمهور سوريه را متهم به انجام اين حمله كردند، در حالي كه دمش//ق دست داشتن در اين حادثه را رد كرده است.

روس//يه و س//وريه ميگويند حمله هوايي ارت//ش انباري را كه محل ذخيره س//الحهاي شيميايي تروريس//تها بوده، هدف قرار داده اس//ت. در همي//ن حال ارت//ش آمريكا جمعه گذشته به دستور دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريكا، با شليك حدود 60 موشك توماهوك از ناوهايش در درياي مديترانه، پايگاه الشعيرات متعلق به ارتش س//وريه را در اس//تان حمص هدف قرار داد.

از طرف//ی الوروف در دي//دار ب//ا همت//اي آمريكايياش با غيرقانوني خواندن حمالت هفته گذشته آمريكا به پايگاه هوايي الشعيرات سوريه، تاكيد كرد اين حمالت نبايد مجددا تكرار شود. وي ابراز اميدواري كرد كه گفتوگوهاي صادقانه و دوستانهاي براي تشكيل ائتالف ضدتروريسم گسترده ايجاد شود.

وزير خارجه روسيه كه ميزبان اين نشست بود پيش از آغاز رس//مي مذاكرات گفت سفر ركس تيلرسون به مسكو در زمان مناسبي انجام شده و ميتواند زمينه ديدار روساي جمهور دو كشور را در آينده فراهم كند. وي گفت: معتقديم دو كشور بايد در مورد مسايل مهم فيمابين به ويژه مبارزه با تروريسم مذاكره كنند. فعاليتهاي مشترك در صورت وجود زد و بندها و ائتالفهاي پشت پرده موفق نخواهد بود. بايد مذاكرات صريح و روشني داشته باشيم.

وزير خارجه روسيه گفت: بارها آمادگي خود را براي مذاكره با طرف آمريكايي اعالم كردهايم و اكنون نيز براساس معيارهاي جهاني خواهان چنين رويكردي هس//تيم. حال دوستان ما در آمريكا ب//ه اين امر معتقد باش//ند يا خير براي ما مهم اس//ت كه امروز نظ//رات دولت آمريكا را بدانيم. تيلرس//ون نيز در سخنان خود پيش از آغاز مذاكرات رسمي گفت: جمع شدن ما امروز دور اين ميز نشانه تمايل دو كشور براي مذاكره است. مذاكراتمان را در بن آلمان آغاز كرديم و گفتوگوهاي تلفني نيز داشتهايم كه اميدواريم امروز نيز مذاكرات خوبي انجام شود. وزير خارجه آمريكا گفت: با وج//ود ديدگاههاي مختلف دو كش//ور اما تالش ميكنيم زمينه مش//تركي را براي گفتوگو ايجاد كنيم. الوروف در اين ديدار خطاب به تيلرس//ون تاكيد كرد: ما را در شرايط انتخاب غلط ميان با شما بودن يا عليه شما بودن قرار ندهيد.

ديدار وزراي خارجه آمريكا و روسيه در حالي آغاز شده كه هنوز تبعات حمله اخير آمريكا به پايگاه هوايي در س//وريه ادامه دارد و تنش ميان دو كش//ور در اين باره به باالترين س//طح خود رسيده است. پيشتر مسووالن روسي اعالم كرده بودند در اين نشس//ت در مورد مس//ايل مهمي درباره سوريه از جمله بحث بر سر ايجاد مناطق پروازممنوع و به اصطالح امن در خاك س//وريه گفتوگو خواهد شد.

پوتين: كاهش سطح اعتماد مسكو به واشنگتن

رييسجمهورروسيهديروزگفت:ميتوانگفت سطح اعتماد مسكو به واشنگتن در دولت ترامپ در سطوح كاري بهخصوص در سطح نظامي بهتر نشده حتي كاهش يافته است.

والديمير پوتين گفت كه جلوي بروز هرگونه انقالببهاصطالحرنگيومخمليدرروسيهوديگر اعضاي سازمان پيمان امنيت مشترك را خواهد گرفت. وي افزود: مس//كو از تئوريهاي مختلفي كه در مناطق گوناگون جهان اجرا شده و بيثباتي جدي اين مناطق را موجب ميشود، آگاهي دارد. رييسجمهورروسيهتاكيدكرد:البتهمابههيچوجه اجازه اين نوع تالشها را نخواهيم داد و در روسيه تمام تالش خود را براي داشتن رفتاري مناسب به كار گرفته و از شركايمان در سازمان پيمان امنيت مشتركبههرشكلممكنحمايتميكنيم.

از طرفي رييسجمهور روسيه، مخالفان بشار اسد را متهم كرد كه در تدارك حمالت شيميايي بيشتري در سوريه هستند. به گفته پوتين آمريكا در صدد است با استناد به اين نمايشها دوباره به پايگاههاي ارتش سوريه حمله كند.

والديمير پوتين در يك كنفرانس رسانهاي در كرملين گفت: دونالد ترامپ قصد دارد در مناطق ديگر سوريه، از جمله در مناطق جنوبي حاشيه دمش//ق نيز موادي پخ//ش و در پي آن، دولت سوريه را به استفاده از گازهاي سمي متهم كند. رييسجمهور روسيه با اشاره به حمله موشكي آمري//كا به پاي//گاه هوايي س//وريه در 7 آوريل اف//زود: اطالعاتي در دس//ت داريم كه عمليات تحريكآميز مش//ابهي در دست اجرا است. بنا ب//ه گفته رييسجمهور روس//يه تدارك حمله در محدوده دمشق از سوي مخالفان به منظور اتهامزني به دولت سوريه صورت ميگيرد. پوتين افزود: شنيدهام آمريكا در حال تدارك حمله به مناطق حاشيهاي جنوب دمشق است. حملهتالفيجويانهوپيامدهايآن در حالي كه آمريكا و متحدانش نيروهاي دولتي را به استفاده از گازهاي سمي در حمله به شهرك خانشيخونمتهمميكنند،روسيهوايرانمخالفان اسد را مسوول ميدانند و ميگويند گازهاي سمي در اثر اصابت بمبه//اي نيروهاي دولتي به انبار مهمات مخالفان اسد آزاد و باعث مرگ و مير شده است. همه گروههاي درگير خواهان اعزام هياتي مستقل براي بررس//ي چگونگي استفاده از مواد شيميايي در خانشيخون هستند. همزمان وزارت بهداشتتركيهاعالمكردكهآزمايشخونقربانيان حملهشيمياييدرخانشيخوننشانميدهدكه درعملياتهفتهگذشتهگازتخريباعصابسارين به كار رفته است. انتقادوزارتدفاعروسيه وزارت دفاع روس//يه از اظهارات مطرح شده از س//وي پنتاگون در مورد كارآمدي حمله آمريكا به پايگاه الشعيرات سوريه انتقاد كرد. سخنگوي وزارت دفاع روس//يه گفت: آنچه پنتاگون درمورد كارآمدي باالي حمله موش//كي آمريكا به پايگاه هواييالشعيراتمطرحكردهاست،ازصرفتبليغات در مقابل جامعه آمريكا پا فراتر نميگذارد اما افراد متخصص واقعيت را ميدانند.

كوناشنكفخاطرنشانكرد:بيشترموشكهاي آمري//كا در نزديك//ي يا اطراف ف//رودگاه نظامي افتاده اس//ت و اين موشكها اساسا ميخواستند ساختمانهاي بزرگ در مساحت كمي از زمين را هدف قرار دهند. وي افزود: به جاي اينكه موشكها رويصدهاكيلومترازپايگاهالشعيراتسقوطكند، اگر 59 موشك توماهاوك به يكباره به الشعيرات اصابت ميكرد، در آن هنگام ميتوانستيم بگوييم اي//ن حمله با توجه ب//ه هزينههايش كه به 100 ميليون دالر ميرسد و همچنين از حيث دقيق بودن هدفگيريها، كارآمد بوده است.

اينمقامروسيتصريحكرد:تنهاتفسيرمنطقي كه ميتوان از ايده اس//تراتژيك پنتاگون داشت، تضعيف تواناييهاي جنگي ارتش س//وريه است كه پيروزيهايي را عليه تروريستها رقم ميزند اما اين هدف پنتاگون محقق نشد چراكه نيروهاي سوريبهآزادسازيكشورخودازدستتروريستها ادامه ميدهند.

وي اف//زود: در مق//ام مقايس//ه، بايد گفت نيروهاي مس//لح روس//ي در عمليات مبارزه با تروريسم در سوريه 158 موشك شليك كردند و اهداف حمالت اين موشكها، پايگاههاي حساس تروريس//تها بود كه در مكانهاي جغرافيايي مختلفي قرار داشته و بسيار خوب استتار شده بودند و تعداد اين پايگاهها به 74 ميرسيد و اين پايگاهها مراكز رهبري و انبارهاي بزرگ سالح و تجهيزات بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.