تالش استراتژيك عربستان برای گريز از ركود

Jahan e-Sanat - - News -

كاهش وابستگي به نفتخام و پترودالر، روي آوردن به سرمايهگذاريهاي جايگزين در داخل و خارج از كش//ور و همچنين تبديل شركت نفت سعودي آرامكو به يك شركت كمابيش سهامي از جمله رئوس استراتژي جديد اقتصادي عربستانهستند.

عربس//تان از سالهاي دهه 1990 ميالدي در پي چارهجويي براي اقتصاد عمدتا وابسته خود به درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت بوده است. كاهش بهاي نفتخام در بازارهاي جهاني از يكسو و تاثير نوسانات بهاي نفت بر توان مالي و اقتصادي كش//ورهاي صادركننده اين فرآورده ش//امل حال عربستان س//عودي نيز ميشود. از اينرو برنامه تجديد نظر در سياستهاي اقتصادي و تغيير الگوي مصرف انرژي در عربس//تان براي دولتمردان اين كش//ور به امري الزامآور بدل شده است.

استراتژي اقتصادي عربستان و چارهجويي براي رهايي كشور از وابستگي به پترودالر بيش از چهار دهه است كه در دستور كار دولت اين كشور قرار داشته است. دولت كنوني عربستان بر آن است تا ظرف چند ماه آينده يك استراتژي جدي//د ب//راي توليد گاز و جايگزين كردن گاز به جاي نفت در تامين نيازهاي داخلي كشور اقدام كند.

استراتژي جديد عربستان در عرصه مسايل اقتصادي تحت عنوان »ويزيون «2030 مطرح شده است. هدف اصلي اين استراتژي كاهش وابستگي به توليد نفت اس//ت. اقتصاد عربستان نهتنها وابسته به درآمدهاي ارزي ناشي از صدور نفت است بلكه در داخل كشور نيز نفت نقش تعيينكنندهاي در تامين نيازهاي عربستان به انرژي ايفا ميكند. براساس استراتژي جديد اقتصادي عربستان، اين كشور مايل است با افزايش مصرف گاز در داخل كشور، توليد نفت را بيش از پيش با هدف صدور آن گره بزند.

ميزان مصرف نفت و فرآوردههاي نفتي در عربستان بسيار باالست. به عنوان نمونه عربستان از حيث مصرف نفت در سطح جهاني در رتبه پنجم قرار دارد. حال آنكه اقتصاد اين كشور در رتبه بيستم جهان است. از اينرو ميتوان گفت ميزان مصرف نفت با توان اقتصادي عربستان همخواني ندارد.

استراتژي اقتصادي عربستان بر چند محور استوار است. هدف اصلي، متنوع كردن منابع كسب درآمدهاي ارزي است. به سخن ديگر اين كشور مايل است الگوي مصرف انرژي در كشور را تغيير دهد و در عين حال با سرمايهگذاري در كشورهاي ديگر و مشاركت با شركتهاي بينالمللي نفت و گاز، وابستگي اقتصاد به درآمدهاي ناشي از صدور نفتخام را كاهش دهد. از سوي ديگر عربستان مايل است بخشي از شركت سعودي آرامكو را به شكل سهام به فروش برساند.

كاهش مصرف نفتخام در داخل عربس//تان براي اين كشور چند سود به همراه دارد. عربستان نفتخام را با بهايي نازل در سطح كشور عرضه ميكند. جايگزين كردن گاز به جاي نفت براي تامين نيازهاي داخلي به انرژي، باعث ميش//ود عربستان نفت آزادشده از اين طريق را نيز در بازارهاي بينالمللي با بهايي بيشتر به فروش برساند.

اين موضوع دو سود مرتبط به همراه خواهد داشت؛ نخست اينكه عربستان از اين طريق ميتواند درآمد ارزي بيشتري كسب كند و ديگر اينكه ارزش شركت ملي نفت سعودي آرامكو افزايش مييابد. افزايش ارزش شركت سعودي آرامكو از اين منظر براي عربستان حائز اهميت است كه اين كشور تصميم دارد سهام اين شركت را به بازار عرضه كند. براساس تصميم دولت اين كشور، قرار است پنج درصد از ارزش اين شركت به شكل سهام عرضه شود و دولت درآمد پنج ميليارد دالري حاصل از آن را صرف س//رمايهگذاري در توليد گاز در داخل و خارج از كشور كند.

عربس//تان تصميم دارد در چارچوب اس//تراتژي 2030 ميزان توليد روزانه گاز خ//ود را در ده//ه آينده به دو برابر ميزان كنوني يعني به 23 ميليارد فوت مكعب برساند. از آن گذشته دولت عربستان ابراز تمايل كرده كه در شراكت با شركتهاي بزرگ نفتي جهان، در عرصه بهرهبرداري از منابع گاز درياي سرخ همكاري كند. مذاكراتي در اين زمينه با شركتهاي BP )بريتانيا( و اني )ايتاليا( نيز صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.