ديدار اوباما با مركل در برلین

Jahan e-Sanat - - News - چالش

رويترز- روسيه گفته اميدوار است مذاكرات قريبالوقوع در مسكو با وزير خارجه آمريكا موثر واقع شود اما اعالم كرده به شدت نگران اين است كه آمريكا تصميم بگيرد دست به حمله يكجانبه عليه كرهشمالي بزند.

كرهش//مالي يكي از مش//كالت اصل//ي در سياس//ت خارجي دولت رييسجمهور آمريكاس//ت و تاكنون پنج بار دست به آزمايش اتمي زده است. وزارت خارجه روسيه در بيانيهاي پيش از سفر تيلرسون اعالم كرد به شدت نگران بسياري از بخشهاي سياست خارجي آمريكا به ويژه در قبال ليبي، يمن و سوريه است و ادامه داد نگراني عميق روسيه در قبال سياستهاي آمريكا در قبال كرهشمالي است.

ايسنا- رييسجمهور سابق آمريكا قرار است در نخستين سفرش به اروپا از زمان پايان دوره رياستجمهورياش با صدراعظم آلمان در برلين ديدار كند. باراك اوباما براي شركت در مراسم ويژه پانصدمين سالروز تاسيس كليساي پروتس//تان به آلمان سفر خواهد كرد. وي درس//ت همان روزي وارد آلمان ميشود كه دونالد ترامپ قرار است در بروكسل با رهبران ناتو ديدار كند. اين نخستين سفر خارجي برنامهريزي شده ترامپ از زمان روي كارآمدنش در راس قدرت آمريكا محسوب ميشود. اوباما قرار است در برلين سخنراني و به همراه آنگال مركل در نشستي حول محور دموكراسي شركت كند. اوباما و مركل در دروازه تاريخي براوندنبورگ، مهمترين بناي تاريخي برلين كه نمادي از پرده آهنين و پايان جنگ سرد است، سخنراني ميكنند.

همزمان با برگزاري انتخابات سراسري آلمان در سپتامبر، مركل با مبارزات شديدي براي پيروز شدن به عنوان صدراعظم براي چهارمين دوره متوالي مواجه است و سخنراني مشتركش با اوباما از سوي برخي به عنوان تالش براي تقويت فرصتهايش محسوب ميشود. اوباما پيشتر در حمايت از مركل گفته بود: اگر يك آلماني بودم و حق راي داشتم از مركل حمايت ميكردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.