بازديد دادستان كل آمريكا از مرز مكزيك

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- دادستان كل آمريكا در بازديد از مرز مكزيك آنچه را كه به عنوان رويكرد جديد و سخت درخصوص پيگردهاي قانوني مهاجرت، تحت رياستجمهوري دونالد ترامپ توصيف كرد، آشكار كرد.

جف سشنز يكسري تغييرات را مطرح كرد كه آغاز تالشي جديد براي پاك كردن شهرها و مرزهاي آمريكا از پليدي و آلودگي كه كارتلهاي موادمخدر و سازمانهاي جنايتكار به همراه ميآورند، محسوب ميشود. سشنز با سرعت نقش وزارت دادگستري در برنامه دولت دونالد ترامپ رييسجمهوري آمريكا در مبارزه با مهاجرت را توسعه داده اما اين سفر مرزياش بينش جامعي را از برنامههايش در اختيار مردم گذاشته است.

سشنز در جريان اين سفر از دادستانهاي فدرال خواست تمركز خود را بيش از پيش بر جرائم مهاجرت از جمله عبور غيرقانوني از مرز يا قاچاق انسان به آمريكا معطوف كنند. چنين پيگردهاي قانوني در حال حاضر در مقياس گستردهاي به راه افتادهاند. اين پيگردهاي قانوني بيش از نيمي از كل پيگردهاي قانوني فدرال در سال مالي 2016 را تشكيل ميدهند اما اين نوع پيگردهاي قانوني بهطور كلي از سال مالي 2015 تا حدودي كاهش يافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.