سوءاستفاده بوكوحرام از كودكان براي حمالت انتحاري

Jahan e-Sanat - - News -

BBC - صندوق كودكان سازمان ملل متحد ميگويد استفاده از كودكان براي انجام حمالت انتحاري، توسط گروه افراطي بوكوحرام، طي ماههاي اخير سه برابر افزايش پيدا كردهاست. 80 درصد كودكاني كه در حمالت اجباري جان خود را از دست دادهاند، دختر هستند. يونيسف در اين گزارش ميگويد: افراطيون اسالمگراي گروه موسوم به بوكوحرام بهطور قابلتوجهي به ارسال اجباري كودكان به عمليات انتحاري افزودهاند، بهطوريكه از ژانويه سالجاري طي سه ماه گذشته، شمار اين موارد به كل مواردي كه در سال گذشته رخ داده، رسيده است. به گفته اين نهاد بينالمللي حامي حقوق كودكان، از سال 2014 بهاينسو،دركرانهدرياچهچاد،دستكم711 حملهانتحاريبااستفاده ازكودكان،انجامشدهاست.كشورهاينيجريه،نيجر،چادوكامرون،كشورهاي پيرامون درياچه چاد را تشكيل ميدهند. طي51 سال گذشته، درگيريهاي مسلحانه بين نيروهاي دولتي و نفرات گروه بوكوحرام، در شمال نيجريه ادامه داشته است. مدير بخش مركزي و غربي قاره آفريقا در يونيسف ميگويد اين حمالت، سبب شده حضور كودكان در اطراف ايستهاي بازرسي، بازارها و مراكز پرازدحام به ترس و هراس و دخالت نيروهاي امنيتي دامن بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.