تحقیقات ضد فساد از 8 وزير كابینه برزيل

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- دادگاه عالي برزيل از افتتاح تحقيقات ضد فساد عليه هشت وزير و دهها سياستمدار بلندپايه ديگر خبر داد كه براساس گزارشات تقريبا يك سوم كابينه دولت ميشل تامر، رييسجمهور اين كشور و بسياري از همپيمانانش را درگير اين رسوايي ميكند.

به گزارش ايسنا، براساس گزارشات مجموعا 108 نفر قرار است با حكم قاضي دادگاه عالي برزيل هدف تحقيقات قرار بگيرند. خود اين حكم حاصل بيشاز47 رشتهتحقيقاتياستكهدرآنهااعترافاتمصلحتيوشهادتهاي مديران اجرايي فعلي و سابق شركت ساخت و ساز اودبرچت مطرح شده بود. فهرست اسامي سهشنبهشب گذشته از سوي وبسايت دادگاه عالي برزيل منتشر شد كه شامل رييس دفتر رييسجمهور، رييس مجلس سفلي، رييس سنا و وزراي امور خارجه كشاورزي و تجارت به همراه يكسري مقامات ديگر هستند. همچنين مقامات دو حزب مهم همپيمان تامر هم قرار است هدف اين تحقيقات قرار بگيرند. كلوديو كوتو، كارشناس علوم سياسي برزيلي گفت: اين تحقيقات سونامي بر سياست برزيل به وجود خواهد آورد. اين درحالي است كه سياستمداران درگير اين رسوايي اتهاماتشان را رد كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.