موافقت واشنگتن با عضويت مونتهنگرو در ناتو

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- رييسجمهور آمريكا با امضاي سندي، عضويت مونتهنگرو در ائتالف نظامي ناتو را پذيرفت. اين در حالي است كه دبيركل ناتو، ديروز در كاخ سفيد با رييسجمهور آمريكا ديدار كرد.

اين اقدام از سوي دونالد ترامپ در پي راي اكثريت در سناي اين كشور در ماه مارس سالجاري ميالدي براي تاييد عضويت مونته نگرو در ناتو صورت گرفت. كاخ سفيد در بيانيهاي اعالم كرد: ناتو براي تضمين صلح و امنيت در قاره اروپا مهره اصلي و مركزي است. عضويت مونتهنگرو در اين ائتالف نظامي نشانهاي براي ساير كشورهايي است كه به دنبال عضويت در آن هستند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: كشورهاي عضو بالكان غربي آزادند تا آينده خود را انتخاب كنند و شركاي خودشان را بدون دخالت يا تهديدهاي خارجي برگزينند. كاخ سفيد در ادامه بيانيه خود آورده است: ترامپ به مردم مونتهنگرو براي منفعل بودن و نشان دادن تعهداتشان به ارزشهاي دموكراتيك ناتو تبريك گفت. س//ناي آمريكا با 97 راي موافق در مقابل دو راي مخالف در 28 مارس سالجاري ميالدي عضويت مونتهنگرو را در ناتو تاييد كرد. دو فرد مخالف مايك لي و رند پل بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.