درگيري دانشجويان معترض شيلي با پليس

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP دانشجويان معترض شيليايي در جريان تظاهراتي عليه نظام آموزشي كشورشان با نيروهاي پليس درگير شدند و پليس نيز به سمت آنها گاز اش//كآور شليك كرد. اين اولين تظاهرات اعتراضي دانشجويان شيليايي عليه ناكارآمدي نظام آموزشي كشورشان و مطالبه تحصيالت رايگان بود. دهها هزار دانشجوي معترض شيليايي ضمن راهپيمايي در خيابانهاي مركز س//انتياگو، پايتخت اين كش//ور اعتراضشان به اليحه اصالحات آموزش//ي را كه در پارلمان در حال بحث اس//ت اعالم كردند. اين دانش//جويان ميگويند، اصالحات صورتگرفته به اندازه كافي نظام آموزشي نابرابر و پرهزينه شيلي را كه به دوران ديكتاتوري آگوستو پينوشه، بازميگرداند تغيير نخواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.