آمادگي ترامپ براي عملي كردن تهديداتش

Jahan e-Sanat - - News -

شينهوا-يكي از روزنامههاي دولتي و پرنفوذ چين با تاكيد بر اينكه آمريكا قصد همزيستي با كرهشمالي هستهاي را ندارد، هشدار داد پيونگيانگ بايد براي امنيت خودش تمام فعاليتهاي اتمي و موشكياش را متوقف كند. شبهجزيره كره هرگز از زمان اولين آزمايش هستهاي خود در سال 2006 تا اين حد به يك درگيري نظامي نزديك نبوده است. اين روزنامه كه با نظارت روزنامه خلق، ارگان رسمي حزب حاكم كمونيست چاپ ميشود، نوشت: نهتنها واشنگتن پس از حمالت موشكي به سوريه سرشار از اعتماد به نفس و غرور شده بلكه ترامپ هم تالش ميكند به عنوان فردي كه به وعدههايش عمل ميكند، شناخته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.