عذرخواهي پس از مقايسه هيتلر با اسد

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC س//خنگوي كاخ س//فيد ب//ه خاطر اين گفت//ه كه آدلف هيتلر در جنگ جهاني دوم از س//الحهاي ش//يميايي استفاده نكرد، عذرخواهي كرده است. او درحالي چنين اظهار نظر ميكرد كه سعي داشت بگويد رفتار رييسجمهور سوريه از آدلف هيتلر بدتر است. اين مقام مسوول گفته بود: در جنگ جهاني دوم از سالحهاي شيميايي اس//تفاده نكرديم. آدمي به نفرتانگيزي هيتلر به آن س//طح سقوط نكرد كه از سالح شيميايي استفاده كند. او ادامه داد كه بنابراين اگر جاي روس//يه باش//يد از خود ميپرسيد: اين كشور و رژيمي است كه ميخواهيد با آن متحد باشيد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.