برقراري حالت فوقالعاده 3 ماهه در مصر

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- پارلمان مصر با اكثريت آرا با تصميم رييسجمهور اين كشور براي وضع حالت فوقالعاده به مدت سه ماه موافقت كرد.

پارلمان مصر سهشنبه گذشته نشستي را در اين باره برگزار كرد كه طي آن حاضران با اكثريت آرا پيشنهاد وضع حالت فوقالعاده در مصر به مدت سه ماه را تصويب كرد؛ اين طرح توسط رييسجمهور مصر و با هدف تقويت اقدامات دولت در مبارزه با تروريسم و در پي انفجارهاي اخير در كليساهاي مصر ارائه شد. گروه تروريستي داعش مسووليت انفجارها در دو كليسا در طنطا و اسكندريه را برعهده گرفت كه طي آن دهها تن كشته شدند. دولت مصر در پي اين حمالت عزاي عمومي اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.