بورس در تصميمات دولت جايي ندارد

Jahan e-Sanat - - News -

هادي مومني- جايگاه ضعيف بازار سرمايه در اقتصاد ايران از گذش//ته تا به حال هميشه چالشهايي را به وجود آورده است. از يك سو نگاه دولتها هميش//ه به بازار پول و سيس//تم بانكي متمركز بوده و از س//ويي ديگر، بورس و بازار سرمايه تنها به محلي كوچك براي تامين مالي و تكميل زنجيره اقتصادي تبديل ش//ده است، تاكنون امروز هم اكثر تصميمهاي كالني كه دولتها براي اهداف اجرايي در اقتصاد كشور ترسيم كردهاند، نقش بازار سرمايه و مديران آن براي اثربخش بودن در پايينترين جايگاه ممكن خود قرار داشته است. افزون بر اين تا امروز نوع تعامل مقامات ارشد بازار سرمايه با دولتمردان و حلقههاي ابتدايي مديران اجرايي آن به قدري گسس//ته و نامطمئن بوده كه از سوي دولتها هم رغبتي براي جدي گرفتن بورس در ايران وجود نداشته است. همين آسيبهاي دوطرفه باعث ش//ده تقريبا در واقعيت بازار س//رمايه و بورسهاي موجود به صورت يك جزيره مستقل فعاليتهاي خود را در فضاي اقتصادي كشور بدون توسعهيافتگي مطلوب ادامه بدهند. بايد اعتراف كرد كه تاكن//ون هيچ مديري در بازار سرمايه نتوانس//ته آسيب شديد رابطه صحيح و اثربخش بين بازار س//رمايه و دولت را ترميم كند تا نگاه به بازار س//رمايه از سطح يك بازار محلي به بازار ملي و تاثيرگذار در اقتصاد ايران تغيير كند. اين اتفاق تا زماني كه مديران ارشد اي//ن بازار تمركز خود را فقط در دايره محدود و كوچك اين بازار محدود كنند و سعي نكنند ب//ه جاي اجراي فعاليتهاي معمول و عادي با اركان باالدستي ارتباط هدفمندي ايجاد كنند، ادامه خواهد داش//ت و دولت بورس را در هيچ تصميم خرد و كالن پراهميت به بازي نخواهد گرفت. كنترلمعامالت در همين ارتباط معاون نظارت بر نهادهاي مالي س//ازمان بورس و اوراق بهادار با تاكيد بر اينك//ه وظيفه نهاد ناظر جلوگيري از ريس//ك فراگير اس//ت، گفت: رييس س//ازمان بورس و هياتمديره آن بايد در تصميمگيريهاي دولت دخيل باشند. عضو هياتمديره سازمان بورس ادامه داد: اين س//ازمان روي دستكاري قيمت، انجام معامالت، كنترل ش//فافيت و جلوگيري از س//رايت ريس//ك از يك نهاد ب//ه نهاد ديگر نظ//ارت دارد. به گزارش واح//د مركزي خبر، معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در يك گفتوگوي تلويزيوني با اشاره به اينكه اگر به دنبال تامين مالي از بازار سرمايه هستيم بايد به نرخهاي بازار هم احترام بگذاريم، ادامه داد: نرخ بازار يعني نرخي كه از محل عرض//ه و تقاضا به وجود آماده اس//ت و مردم انتخاب كردهاند و نميتوان آن را دستوري كرد. وي تاكيد كرد: نرخگذاري در بخشهاي مختل//ف مانند صنايع، نظ//ام مالي، ليزينگ و بيمه وجود دارد اما در بازار س//رمايه نبايد نرخ گذاري صورت بگيرد. سعيدي خاطرنشان كرد: بازار سرمايه امكان انتقال انواع اوراق بهادار به منظور تامين مالي ش//ركتهاي مختلف را به ش//كل ساختارمند فراهم ميكند. وي با اشاره به اينكه زماني كه از اشتغال صحبت ميكنيم آن روي سكه سرمايهگذاري است، ابراز داشت: البته س//رمايهگذاري به معناي سرمايهگذاري بهين//ه اس//ت كه آن ني//ز به تامي//ن مالي باز ميگردد. س//عيدي درباره نقش نهادهاي ناظر گفت: نهادهاي ناظر در تمام كش//ورها مراقب تصميمگيريها نيستند و در تصميمگيريها دخالت نميكنن//د. مهمترين وظيفه نهادهاي ناظر جلوگيري از ريسك فراگير است. ريسكي كه در حقيقت اقتصاد را به يك اقتصاد بحرانزده تبديل ميكند و بازار پول و بازار سرمايه روي اين موضوع تمركز ميكنند. تامين مالي استارتآپها همچنين علي سعيدي در مورد رشد سريع استارتآپها در ايران نسبت به ساير كشورها اظهار كرد: با توجه به سرعت رشد استارتآپها در اي//ران، س//رمايهگذاران خارج//ي ب//ه ويژه در س//طح كش//ورهاي منطقه تمايل دارند در استارتآپهاي كشورمان سرمايهگذاري كنند. وي درباره رويداد فين اس//تارز 2017 و اينكه حضور استارتآپها در نمايشگاه بورس، بانك و بيمه تا چه ميزان ميتواند در افزايش ارتباط بين بازار سرمايه و حوزه فناوري اطالعات نقش موثري داشته باشد، گفت: در محافل بينالمللي فينتكها در زمره پديدههاي جديد حوزه مالي هس//تند كه به داخل كشور نيز رسوخ كردهاند و حضور پررنگ و جديتر آنها در بازار سرمايه ميتواند به پيشرفت ما در حوزه تكنولوژيهاي نوي//ن كمك كند. معاون نظ//ارت بر نهادهاي مالي س//ازمان بورس در ادامه به برگزاري اين رويداد توس//ط فرابورس اش//اره ك//رد و گفت: نهتنه//ا تصور م//ا، بلكه تصور تم//ام نهادهاي فعال در اين حوزه آن اس//ت كه برگزاري فين اس//تارز 2017 در بازار س//رمايه و ب//ه ويژه با مديريت فرابورس ايران ميتواند به رس//ميت بخشيدن آن كمك كند. سعيدي درخصوص چالشهاي//ي كه در بازار س//رمايه ميتواند به كمك اس//تارتآپها رفع شود، اظهار كرد: در حيطه تس//ريع اطالعرس//انيها در حوزههاي مال//ي و بورس، موضوعاتي همچون س//هولت در معامالت و دسترسي به بازار و شفافسازي اطالعات مالي ميتواند به كمك استارتآپها تخصصي شده و توسعه بيشتري پيدا كند. وي در پاس//خ به اين سوال كه برگزاري فيناستارز همزمان با مهمترين رويداد بازار سرمايه يعني دهمين نمايش//گاه بورس، بانك و بيمه تا چه اندازه ميتواند به جذب س//رمايهگذاران براي فينتكه//ا از دريچه بازار س//رمايه بينجامد و اي//ن بازار نيز تا چه حد ميتواند به تحقق اين هدف كمك كند، گف//ت: بهطور قطع اين امر امكانپذير بوده و بازار سرمايه ميتواند در جذب س//رمايهگذار براي استارتآپها نقش پررنگي ايفا كند چراكه از س//ال گذشته طبق تقاضاي موجود از بيرون بازار و توسط استارتآپها، از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست شد در اين زمينه مقرراتي تعيين كند و در همين راستا بحث صندوقهاي جسورانه براي سرمايهگذاري در فناوريهاي نوي//ن و ايدههاي جديد نيز با سرعت بيشتري پيگيري شد. تعامل با نهادهاي ديگر مع//اون نظارت بر نهادهاي مالي س//ازمان بورس و اوراق بهادار با اش//اره به اينكه در اين رابطه عالوه بر انجمن VCها با معاونت علمي و فناوري نهاد رياس//تجمهوري نيز جلسات متعددي برگزار شد، گفت: در نهايت مقرر شد بازار س//رمايه بهعنوان هدف و جايگاه اصلي به منظور ورود استارتآپها و جذب سرمايهگذار قرار گيرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه يكي از مشكالت كشور توجه بيش از پيش سرمايهگذاران به برخي صنايع است، اين ش//رايط را عارضهاي براي اقتصاد كش//ور عنوان و اظهار كرد: به عنوان مثال وقتي كشور و سرمايهگذاران در دورهاي، توجه زياد به يك صنعت خاص ميكنند حتي با وجود صادرات محصول توليدي در آن صنعت مانند سيمان، بنا به ش//رايط اقتصادي كشور كماكان با مازاد توليد روبهرو هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.