بايد به بازار سرمايه توجه شود

Jahan e-Sanat - - News -

ب//ازار س//رمايه ش//فافترين و كارآمدترين بازار كش//ور محسوب ميشود و ميتواند بيش از بازار پول به موتور اقتصاد كشور كمك كند. به گ//زارش ايرنا، محس//ن رضايي، دبي//ر مجمع تش//خيص مصلحت نظام ضمن بيان مطلب فوق اظهار كرد: با شرايط كنوني بازار پول، قطعا نميتوان انتظار تحول اقتصادي از آن داش//ت. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بي//ان اينكه براي تحول اقتص//ادي و افزايش اميد به آين//ده بايد به بازار س//رمايه توجه بيشتري كرد، گفت: گام اول تقويت بازار سرمايه، اصالح نرخ بهره بانكي اس//ت. وي با ذكر اين نكته كه بازار س//رمايه و پول مكمل يكديگرند و چنانچه جذابيت يكي از آنها افزايش پيدا كند كارك//رد ديگري كاهش خواهد داشت، تاكيد كرد: زماني كه بازار پول با عالمت كاذب و به شكل نامتعادل عمل كند در سرمايهگذاري انحراف ايجاد ميش//ود و منابع به جاي آنكه به بازار سرمايه وارد شود به بازار پول منتقل خواهد ش//د. به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، ب//راي تقويت بازار س//رمايه كاهش نرخ بهره، ضروري اس//ت و در صورت//ي كه نرخ به//ره متعادل ش//ود، بخش زيادي از نقدينگي به بازار سرمايه منتقل ميشود. محسن رضاي//ي با تاكيد ب//ر اينكه حركت نقدينگي به س//مت بازار س//رمايه، توليد، اش//تغال و توسعه اقتصادي ايجاد ميكند، گفت: بديهي اس//ت كه نقدينگي از بازار سرمايه با هزينه كم و مس//تقيما به بخش صنعت، كشاورزي و خدمات تزريق ميشود و در نهايت رفاه عمومي به همراه دارد. وي با بيان اينكه يكي از مهمترين محركهاي اقتصادي، تقويت بازار س//رمايه در كشور اس//ت، تصريح كرد: حرك//ت صحيح نقدينگي در مسير توسعه از طريق بازار سرمايه امكانپذير اس//ت. در پاي//ان دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام به ساير موانع پيش روي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: موضوع سفتهبازي در ب//ازار طال و ارز و نيز قاچاق پول و ارز از مشكالت پيش روي اقتصاد كشور است كه بايد كنترل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.