افت شاخص بورسهاي آسيايي

Jahan e-Sanat - - News -

اكثر بازارهاي آس//يا روز گذش//ته معامالت پرنوس//اني را تجربه كردند. به گزارش ايس//نا، ش//اخص نيككي 225 توكيو در پي جهش ين در برابر دالر كه صادركنندگان ژاپني را تحت فش//ار ق//رار داد، 1/3 درصد س//قوط كرد و ب//ه 18497/71 واحد رس//يد. ش//اخص هانگس//نگ هنگكنگ با 0/2 درص//د افت به 24053/03 واحد رسيد و شانگهاي كامپوزيت در چين ب//ا 0/6 درصد كاه//ش، در 3281/46 واح//د ايس//تاد. ش//اخص اساندپي/ اياسايكس اس//تراليا ب//ا 0/1 درصد كاهش، به 5921/90 واحد رس//يد اما شاخص كسپي كرهجنوبي 0/1 درصد رشد كرد و به 2126/37 واحد رسيد. بازارهاي سهام در آسياي جنوبشرقي وضعيتيكسانينداشتند.شاخصهاي سهامآمريكاروزسهشنبهتغييرچنداني نكردن//د. ش//اخص S&P500 با 0/1 درصد كاهش در 2353/78 واحد قرار گرفت،درحاليكهداوجونزاينداستريال اوريج 0/03 درصد و نزدك كامپوزيت 0/2 درصد افت كرد. بر اساس گزارش آسوشيتدپرس، سرمايهگذاران در برابر رويداده//اي هفته ج//اري جهان كه دورنم//اي س//رمايهگذاري را پيچيده كرده اس//ت، محتاط شدهاند. تنشها پيرامون كرهشمالي كه آمريكا را نسبت به انجام هرگون//ه اقدام نظامي تهديد كرده است، تشديد شدهاند. واشنگتن يك ناو جنگي به شبهجزيره كره اعزام كرده است. در اين بين، ركس تيلرسون، وزير خارجه آمريكا به مسكو سفر كرد تا روسيه را درخصوص مواضعش درباره سوريه تحت فشار قرار دهد. انتخابات رياستجمهوري فرانسه در هفته جاري هم دليل ديگري براي ريسكگريزي س//رمايهگذاران فراهم كرده است. به گفته جينگ يي پان، استراتژيست بازار در شركت GI، در بحبوحه تنشهاي ژئوپليتيكي، داراييهاي امن به شكل واضحي جذابيت پيدا كردهاند. در حال حاضر تنشهاي كرهشمالي و سوريه و انتخابات آينده فرانسه در صدر فهرست دالي//ل براي ف//رار به س//وي پناهگاه مطمئن قرار گرفتهاند.

ي//ن در پ//ي افزاي//ش تقاض//اي س//رمايهگذاري براي اين ارز به عنوان دارايي امن به باالترين سطح پنج ماه اخير در برابر دالر، يورو و پوند رس//يد. دالربه564/901 ينافتكرددرحالي ك//ه در اوايل معامالت تا ركورد پايين 109/350 ين عقبنشيني كرده بود. دالر آمريكا در معامالت روز قبل بيش از ي//ك درصد كاهش يافته و به 110 ين رس//يده بود. يورو كه روز گذشته بيش از يك درصد ريزش كرده بود به 116/020 ين افت كرد كه پايينترين سطح در پنج ماه گذشته بود. ارز واحد اروپايي در مسير سيزدهمين كاهش روزانه متوالي در برابر ين قرار دارد. در اين بين روند افزايش طال كه يك دارايي امن شناخته ميشود، ادامه يافت و هر اونساينفلزبا08/3 دالريا3/0 درصد افزايش، به 1278 دالر صعود كرد كه باالترين قيمت در پنج ماه گذشته بود. در بازاره//اي نفت، نفتخام آمريكا در معامالت الكترونيكي بازار نيويورك با 11 سنتافزايش،به15/35 دالردرهر بشكه رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز سهشنبه 32 سنت افزايش يافته و در 04/35دالربستهشدهبودكهششمين رشد روزانه متوالي بود. نفت برنت كه قيمت پايه بازار بينالمللي اس//ت، 16 س//نت افزايش يافت و در 56/39 دالر در هر بشكه ايستاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.