افزايش عرضهها در تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذش//ته شاهد افزايش نسبي عرضهها در روند دادوستدها در اكثر نمادها بوديم كه نشان از آغاز روند اصالحي كوتاهمدت ش//اخص دارد. به گزارش ملت بازار، بازار س//هام در حالي سومين هفته كاري خود در سال 96 را پشت سر گذاشت كه از ابتداي سالجاري شاهد رش//د يكنواخت شاخص بوديم و نقدينگي موجود در بورس سير صعودي داشت. اين در حالي است كه با آغاز ثبتنام انتخابات رياستجمهوري ريسك سياسي بازار تا حدودي افزايش يافته و به نظر ميرسد سهامداران ريسكگريز تا پايان انتخابات تنها تماشاگر روند دادوس//تدها باشند. از سويي ديگر بعد از پشت سر گذاشتن يه دوره صعودي و فتح كانال 78 هزار واحد به نظر ميرسد قيمت سهام بس//ياري از ش//ركتها به محدوده اصالحي رسيده و حجم عرضهها تا حدودي افزايش يافته اس//ت اما در مجموع با توجه به چش//م انداز مثبت اقتصادي كشور و گزارشهاي مثبت پيشبيني شركتها به نظر ميرسد روند رو به رشد متعادل بازار كماكان ادامه داشته باشد. بنابر اين گزارش، در پايان معامالت روز گذشته شاخص بورس با رشد 24 واحدي مواجه و در محدوده 78 هزار و 132 واحد به تثبيت رس//يد. ش//اخص كل هم وزن نيز با رش//د 57 واحدي در محدوده 16 هزار و 931 واحد به تثبيت رسيد. در اين ميان نمادهاي »فوالد، ومعادن و اخابر« با افت ‪19 34،‬ و 18 واحدي بيشترين تاثير منفي و در مقابل نمادهاي »رمپنا و خپارس« با رشد 42 و 18 واحدي بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند. ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي نيز به 326 هزار و 150 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته يك ميليارد و 189 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 236 ميليارد تومان در 104 هزار و 835 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »شپلي« با دادوستد 197 ميليون برگه به ارزش 16 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. قنديها روند معامالت نمادهاي گروه قندي بعد از افت دو روز به سطح حمايتي خود واكنش نشان داده و شاهد صف خريد در اكثر نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. اين در حالي اس//ت كه صحبتهايي مبني بر پرداخت بدهي دولت به شركتهاي قندي مطرح شده كه از جمله داليل اقبال بازار به شركتهاي قندي است. سيمانيها نمادهاي زيرمجموعه ش//ركتهاي سيماني بعد از رشد چند روز در مرحله اصالحي قرار گرفتند و ش//اهد افزايش نس//بي عرضهها در ميان نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. ش//دت عرضهها به حدي بود كه سهامداران به خبر افزايش قيمت سيمان واكنش خاصي نشان ندادند. با اين وجود نمادهاي »ساباد و سصفها« با صف خريد به كار خود خاتمه دادند و نمادهاي »س//رود، س//بهان، سغرب و سشمال و سپاها« با رشد قيمت مواجه شدند. پااليشيها افزايش قيمت جهاني نفت به محدوده 56 دالر تاثير چنداني بر روند معامالت نمادهاي ش//ركتهاي پااليشي نداشت و شاهد افزايش نسبي حجم عرضهها در نمادهاي زيرمجموعه اين گروه بوديم. با اين وجود در پايان نشانههايي از بهبود شرايط در روند دادوستدها نمايان شد به طوري كه نمادهاي »شبريز و شپنا« با رشد قيمت مواجه شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.