دورنمای رونق ساختو ساز در سال 69؛ افزايش51درصدي قيمت سيمان

Jahan e-Sanat - - News -

عبدالرضا ش//يخان، دبير انجمن س//يمان در اين مورد اظهار داش//ت: در سالهاي 94 و 95 به دليل ركود ساختوساز، سيمان با تخفيف عرضه ميش//دزيراتوانتوليدداخلحدود08 ميليون تن بود اما نياز كش//ور كمتر از اين رقم بود و در نتيجه كارخانههاي داخلي براي صادرات سيمان و همچنين عرضه اين محصول با تخفيف در داخل اقدام كردند.

وي تصري//ح كرد: در س//ال 95 تخفيفهاي فروش سيمان به مرور حذف شد و در عين حال افزايش قيمتي نيز نداش//تيم و در اواس//ط سال گذشته نيز براي كاهش منافع واسطهها، قيمت تحويل در مقصد براس//اس نرخ پايه 93 و كرايه حمل اعالم شد.

شيخانادامهداد:اواخرسال59 باتوجهبهاينكه قيمتعرضهسيماندركارخانهموردقبولسازمان حمايت نبود، اين مساله مورد بازنگري قرار گرفت و با مهندسي معكوس، حداكثر قيمت فروش درب كارخانه مشخص شد كه اين نرخ به صورت يك نرخ مشورتي به كارخانهها اعالم شده اما در اجراي آنمختارهستند. افزايش4تا5درصديازشهريور59 وي تصري//ح كرد: به اين ترتيب قيمت فعلي سيماندرمقايسهباقيمتشهريور59 كهبرمبناي هزينه حمل تعيين شده بود، چهار تا پنج درصد افزايش داشته است.شيخان در پاسخ به اين سوال كهقيمتهايفعلينسبتبهنرخمصوبسال39 چه ميزان افزايش يافته است؟ گفت: نسبت به آن زمان، افزايش 15 درصدي را داريم.

دبير انجمن سيمان با تاكيد بر لزوم حمايت از كارخانههاي توليد سيمان گفت: با تعطيل شدن هر كارخانه 300 ش//غل مس//تقيم و هزار شغل غيرمستقيم را از دست ميدهيم، به همين دليل بايد از توليدات داخل حمايت شود.

وي در پاسخ به اين سوال فارس كه آيا مصوبه جديد قيمتگذاري سيمان با تاييد وزارت صنعت يا سازمان حمايت صادر شده است؟ گفت: طبق تصميمي كه در س//ال 94 گرفته شد، سيمان از قيمتگذاري دولتي خارج شد و تعيين قيمت اين محصول بر اساس عرضه و تقاضا صورت ميگيرد.

شيخان در پاسخ به اين سوال كه در نهايت بايد براي اعمال نرخ مصوب با سازمان حمايت و وزارت صنعت هماهنگ باشيد، آيا اين هماهنگي صورت گرفتهاست؟گفت:ماباهمهجاهماهنگكردهايم، هم وزارت صنعت و هم سازمان حمايت. همه را از اين مساله مطلع كردهايم.

به گفته وي، در حال حاضر صنعت سيمان با بيشاز57 درصدظرفيتخودفعالاست.

مج/وز افزاي/ش 51درصدي س/ال 93 اخذ شد

عبدالرضاشيخانبااشارهبهاينكهمجوزافزايش قيمت51 درصديسيمانرادر13 خردادماه39 دريافت كرده بوديم، اظهارداشت: ركود بازار باعث ش//ده تا اين افزايش قيمت اعمال نشود و حتي كارخانهها براي ف//روش محصوالت خود به ارائه تخفيفهمبپردازند.

ويبابياناينكهارائهتخفيفهايمتفاوتباعث شد تا براي مديريت بازار در نيمه اول سال گذشته تصميمبهحذفاينتخفيفهاشود،افزود:براساس سياستگذاريها سيمان قرار شد بدون تخفيف در مقصد تحويل مشتريان شود كه سازمان حمايت اعالم كرد به دليل عدم نظارت بر كرايه حمل اين موضوع اجرايي نشود.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان اضافه كرد: مطابق تصميم گيريهاي انجام شده امس//ال سيمان با 4 تا 4/5 درصد افزايش قيمت جلوي در كارخانهها به فروش ميرسد به نحوي كهقيمتهرتنسيمانفلهتيپ2 بدونمحاسبه مالياتبرارزشافزوده021 هزارتوماناست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.