توليد مشترك، شرط حضور خارجيها در بازار ايران

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملسازمانگسترشونوسازيصنايعايرانگفت: بازار ايران به روي شركتها و كشورهايي باز خواهد بود كه در توليد مشاركت كنند و اگر كشورها به دنبال صادرات اجناس خود به ايران هستند، نميتوانند همكاري دولت و وزارت صنعت را در كنار خود داشته باشند.

منصور معظمي با اشاره به اهميت ايدرو در صنعت كشور گفت: اين سازمان به عنوان دروازه ورود شركتهاي خارجي به ايران عمل ميكند و براساس سياستهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نيست بنگاهداري كند.

مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ادامه داد: پس از برجام فرصتهاي فراواني در كش//ور به وجود آمد و تالش كرديم با هدايت بخشخصوصي و كمك به آنها نهايت استفاده را از اين فضا ببريم و فكر ميكنم در اي//ن كار موفق بوديم، البته نظر نهايي در اين خصوص را بايد كارشناسان بدهند.

وي با اشاره به سفر هياتهاي مختلف خارجي به كشور گفت:درسال59ميزبانتعدادزياديازهياتهايتجاري خارجي در سطوح مختلف بوديم و آخرين آنها هياتي از اسلواكيبود.مذاكراتيدربخشهاوصنايعمختلف داشتيم كه در دو حوزه انرژيهاي تجديدپذير و تايرسازي توانستيم قراردادهاي خوبي امضا كنيم.

معظمي تصريح كرد: ايدرو تالش ميكند فرصتهاي خوبي را براي ش//ركتهاي اسلواكي و ايراني ايجاد كند. ضمن آنكه اين كشور در صنعت خودرو و ساخت قطعات داراي تكنولوژي خوبي است و به قطعهسازان خود پيشنهاد ميكنيم به اين كشور سفر كنند و از ظرفيتهاي اين كشور كمال استفاده را ببرند.

بهگزارشايلناويتصريحكرد:حضورهياتهايسياسي و تجاري در سال گذشته نشان از اين داشت كه دنيا براي توسعه روابط با ايران آماده است همانطور كه ما عالقهمند هستيم با همه كش//ورهاي جهان روابط خود را براساس احترام متقابل و برد- برد گسترش دهيم.

مديرعامل ايدرو در پايان با اشاره به سياستهاي وزارت صنعت گفت: بازار ايران به روي شركتها و كشورهايي باز خواهد بود كه در توليد مشاركت كنند و اگر كشورها به دنبال صادرات اجناس خود به ايران هس//تند نميتوانند همكاري دولت و وزارت صنعت را در كنار خود داشته باشند. اين شرط حضور شركتهاي خارجي در ايران است و به طور حتم اين شركتها از حمايتهاي مادي و معنوي ما برخوردار خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.