افزايش72 درصديتوليدخودرودراسفند59

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- اسفندماه سال گذشته توليد انواع خودرو به طور ميانگين 27 درصدافزايشيافت.

اسفندماه5931 توليدانواعخودروبارشد72 درصدياز89 هزارو761 دستگاه در اسفند 1394 به 124 هزار و 691 دستگاه افزايش يافت.در اين مدت توليد انواع سواري نيز با رشد1/03 درصدي همراه بوده و از98 هزار و 82 دستگاه در اسفند4931 به511 هزار 900و دستگاه در اسفند5931 رسيد.اسفندماه سال گذشته توليد انواع ون نيز از صفر دستگاه در اسفندماه 1394 به51 دستگاهافزايشيافت.دراينمدتتوليدانواعوانتباافت5/62 درصديهمراهبودواز3538 دستگاهدراسفند4931 6138هب دستگاهرسيد. توليدانواعمينيبوسوميدلباس082 درصدرشدداشتواز04 دستگاهدر اسفند4931 به251 دستگاهافزايشيافت.

توليد انواع اتوبوس نيز صعودي بود و ب//ا افزايش 123/5 درصدي از 68 دستگاهدراسفند4931 به251 دستگاهرسيد.

اسفندماه سال گذشته توليد انواع كاميونت، كاميون و كشنده نيز با رشد همراهبودوباافزايش472 درصدياز426 دستگاهدراسفند4931 2334هب دستگاهافزايشيافت.طبقهدفگذاريصورتگرفتهارزشتوليداتصنعت خودرودرسال4041 به74 ميلياردو005 ميليوندالرخواهدرسيد.

اينرشدتوليدخودرودرحالياستكهبراساسهدفگذاريصورتگرفته در سند »اهداف و سياستهاي توسعه صنعت خودرو در افق4041«، در اين سال (1404) توليد انواع خودروي سبك )سواري و وانت( بايد به سه ميليون دستگاه و توليد انواع خودروي تجاري به021 هزار دستگاه در سال افزايش يابد.همچنينطبقپيشبينيصورتگرفتهدراينسنددرسال4041 قيمت متوسطيكدستگاهخودرويسواريتوليدداخلبهطورميانگينحدود51 هزار دالر خواهد بود.

بر همين اساس و طبق تيراژ توليد هدفگذاريشده براي سال4041، در اينسندپيشبينيشدهكهارزشتوليداتصنعتخودروبه74 ميلياردو 500 ميليون دالر برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.