نصب مجسمه فردوسي در دانشگاه هلسينکي فنالند

Jahan e-Sanat - - News -

در آس//تانه دوازدهمين بزرگداشت حکيم فردوسي و همزمان با جش//ن يکصدمين س//الگرد استقالل فنالند، سرديس فردوسي س//اخته افشين اسفندياري در آييني ب//ا همکاري س//فارت ايران در فنالند، بنياد فردوس//ي و موسسه فردوسي توسي در بخش آسيا و آفريقاي دانشگاه هلسينکي فنالند نصب شد.

آيين رونمايي از س//رديس فردوسي سراينده ميهني ايرانيان، گردهمايي شايس//تهاي شد از چهرههاي نامدار فرهنگي و سياسي اسکانديناوي تا يکي از شکوهمندترين جش//نهاي يکصدمي//ن س//الگرد اس//تقالل فنالند رقم بخورد.

سال 2017 ميالدي برابر با صدسالگي برپايي جمهوري در کش//ور فنالند است و کشورهاي گوناگون کوشيدهاند در پاسداشت اين رويداد تاريخي با مردم فنالند همراهي ستودني داشته باشند.

به ابتکار نمايندگي ايران هم، سرديس فردوسي بزرگ، آخرين س//اخته استاد افشين اس//فندياري )عضو هيات امناي بنياد فردوس//ي( به عنوان نماد پيوند دو کشور از سوي ايران به مردم فنالند پيشکش شد.

در آغ//از آيين رونمايي تنديس فردوس//ي در فنالند، ضرب و زنگ حماس//ي مرش//د محسن ش//ريفي، چنان فرهنگدوستان را به وجد آورد تا ستايش ارزنده کامبيز جاللي )س//فير ايران در هلس//ينکي( از حکيم فردوسي، فرزند برومند ايران بيشتر به دلها بنشيند.

س//پس ميثم موحدفرد، مديرعامل موسسه فرهنگي هنري فردوسي توسي از جايگاه زبان پارسي در پيشينه زب//ان و ادب جه//ان ياد کرد و افزود: اگر فردوس//ي تنها نگاهبان//ي از زب//ان پارس//ي را ب//ه عنوان زب//ان کهن و کالس//يک جهان به انجام رس//انده باشد، سزاوار جاودانه شدن هميشگي است.

سخنران ويژه اين آيين، پروفسور همين آنتيال )مترجم فنالندي ش//اهنامه و اس//تاد دانش//گاه( درباره اثرگذاري انديش//ه ژرف حکيم توس و ش//اهنامه، اثر سراسر اندرز وي در ادب جهان سخن گفت.

چاپ شاهنامه فردوسي، برگردان استاد همين آنتيال به زبان فنالندي، مهمترين انگيزه پيشکش سرديس فردوسي از سوي ايران به مردم فنالند بود.

سخنراني ميزبان، پروفسور يوکو کوال، رييس دانشگاه هلس//ينکي که با همراهي روساي دانشکدههاي گوناگون اين دانشگاه و مديران بلندپايه وزارت امور خارجه فنالند انجام شد، ديباچهاي براي پردهبرداري از نيمتنه فردوسي ساخته هنرمند ايراني، افشين اسفندياري شد.

س//رديس فردوسي به سفارش و پشتيباني نمايندگي کشورمان در هلسينکي، چهارمين سرديس حکيم توس است که در هفت سال گذشته، پس از ثبت جهاني هزاره ش//اهنامه در يونسکو از س//ال 2010 تاکنون به تکاپوي بنياد فردوس//ي ساخته ش//ده و اين تنديس با همکاري موسسه فردوسي توسي به کشور فنالند پيشکش شد. سه تنديس فردوسي در سالهاي پيشين هم ساخته افشين اسفندياري بوده که از سوي بنياد فردوسي در موزههاي کشورهاي تاجيکستان، بوسني و چين نصب شده است.

در کن//ار اي//ن آيي//ن، نمايش//گاه عکس//ي از ميراث گنجينهاي ش//اهنامه آثار عکاسي شده سعيد محمودي ازناوه با پش//تيباني کانون جهانگردي و اتومبيلراني ايران برپا ش//د و همچنين نمايش//گاه هنرهاي سنتي و صنايع دستي کش//ورمان به نمايش گذاشته شد که با استقبال مهمانان و ايراندوستان روبهرو شده است.

در پايان با پيش//کش لوح سپاس و تنديس فردوسي س//اخته گ//روه فرهنگي هنري يادمان از مديران ارش//د دانش//گاه هلسينکي و ايران شناسان فنالندي تقدير ويژه به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.