جايزه ويژه هيات داوران جشنواره »آتن« برای ايران

Jahan e-Sanat - - News -

جايزه ويژه هياتداوران جشنواره فيلم »آتن« در آمريکا به فيلم ايراني »زماني ديگر« ساخته ناهيد حسنزاده رسيد.

فيلم س//ينمايي »زماني ديگر« که در بخش مس//ابقه جشنواره فيلم و ويدئ//وي »آت//ن« در ايالت اوهايو آمريکا حضور داش//ت، جايزه ويژه هيات داوران اين رويداد سينمايي را از آن خود کرد.

هيات داوران اين جش//نواره س//ينمايي در بيانيهاي اعالم کردند: فيلم »زماني ديگر« با ظرافت و نکتهس//نجي بس//يار، گرههاي مربوط به عشق و وظيفه و سنت که توسط فرزندان در خانواده به وجود ميآيد را به تصوير ميکشد.

جش//نواره آتن که از 14 تا 20 فروردين در آمريکاي شمالي برگزار شد و گفته ميش//ود، يکي از جش//نوارههاي فيلمهاي هنري و مس//تقل است و به معرفي فيلمس//ازان مس//تعد کمتر شناختهش//ده ميپردازد و امسال چهلوچهارمين دوره برگزاري خود را تجربه کرد.

»زماني ديگر« به نويسندگي و کارگرداني ناهيد حسنزاده و تهيهکنندگي »فري ملک مدني«، روايتگر زندگي مردماني است که در شرايط دشوار و ناخواستهاي گرفتار شده و در جستوجوي رهايي هستند.

اين فيلم تاکنون جايزه بهترين فيلم از جش//نواره کلکته در کشور هند و همچنين جايزه دس//تاورد ويژه هنري بهترين بازيگر مرد را از جش//نواره »مانهاي//م« را کس//ب کرده و پيش از اين در جش//نوارههاي ديگري چون ريندنس، س//ائوپائولو، ويزبادن و جشنواره زنان بروکسل و هفته فيلم اردن نيز نمايش داش//ته اس//ت. پخش بينالمللي اين فيلم با کمپاني Iran» ‪«ArtHouse Film‬ با مديريت مرجان عليزاده است. مجيد پتکي، ياسمن نصرتي، شقايق کمندي و فريبا خادمي و عصمت رضاپور از بازيگران فيلم »زماني ديگر« هستند و عوامل فني فيلم نيز شامل مدير فيلمبرداري علي محمد قاسمي، صدا روحاهلل جعفربيگلو، طراح صحنه و لباس يوسف بهشتي و مدير توليد و دستيار برنامهريز، محمد عبديزاده هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.