«A157»

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- فيلم مس//تند «A157» به کارگرداني به//روز نورانيپور و از توليدات »مرکز مستند سوره« وابسته به سازمان سينمايي حوزه هنري جايزه »ساينز اوارد« و جايزه اصلي بخش مستند جشنواره فيلم »سينيه دو نويي« ايتاليا را دريافت کرد.

فيلم مستند «A157» در سلسله جشنوارههاي بينالمللي »سينيه دو نويي« که پيشتر در آلمان و فرانسه جوايزي را به خود اختصاص داده بود، اين بار در ايتاليا نيز توانست دو جايزه را از آن خود کند. هيات داوران دانشجويی جايزه »ساينز اوارد« بخش مستند را به خاطر بيان شگفتانگيز يک واقعيت دردناک به اين فيلم اختصاص داد.

همچنين هيات داوران جشنواره، جايزه اصلی بخش مستند را به اين فيلماعطاکرد. مستند»751A« تاکنون جوايز بسياری را در داخل کشور از جمله جشنواره فيلم فجر، مقاومت و سينماحقيقت کسب کرده و پيش از اين جايزه اصلی جشنواره بينالمللی فيلم ‪«Zeichen der Nach»‬ آلمان، جايزه فيلم منتخب از نگاه تماشاگران جشنواره «Chambéry» فرانسه، جايزه بهترين مستند جشنواره »واچ داکز« لهستان و جايزه ويژه هيات داوران جشنواره فيلم »سينيه دو نويی« فرانسه را نيز از آن خود کرده است. اين فيلم مستند روايتی است از سرگذشت تلخ سه دختر کرد سوری که مورد تجاوز داعش قرار گرفتهاند و در شرايطی تکاندهنده زندگی میکنند. جش//نواره فيلم »س//ينيه دو نويی« روزهای 16 و 17 فروردينماه در شهر اربينوی ايتاليا برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.