»شهرزاد« به اللهزار میرود

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- سريال »شهرزاد« از 15 ارديبهشتماه به لوکيشن خيابان اللهزار در شهرک سينمايی غزالی میرود.

فيضآبادی، مدير شهرک سينمايی غزالی اظهار کرد: عوامل سريال »ش//هرزاد« قرار است از 15 ارديبهش//تماه در لوکيشن خيابان اللهزار شهرک سينمايی حضور پيدا کنند. طبيعی است تا زمانی که پروژهای از لوکيشنهای شهرک سينمايی استفاده میکند، بازديد عمومی از آن لوکيشن ممنوع اعالم میشود. او همچنين درباره افزايش روزهای بازديد عموم در هفته، گفت: مدتی بود که به منظور آمادهسازی لوکيشنهای شهرک سينمايی، بازديدکنندگان تنها میتوانستند در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته از اين مجموعه بازديد کنند اما بهزودی قرار است باز هم در طول هفته بازديد برای عموم آزاد شود.

مدير شهرک سينمايی غزالی يادآور شد: طبق وعدهای که پيشتر داده بوديم، لوکيشنهای سريال »معمای شاه« همچون خانه دکتر وزيری و ميدان ژاله از نوروز امسال برای بازديدکنندگان آزاد شده است.

ش//هرک سينمايی غزالی که زير نظر س//ازمان صداوسيما قرار دارد، متش//کل از چند بخش گوناگون است که سال 58 توسط زندهياد علی حاتمی ساخته شده و از آن روز تاکنون ميزبان سريالهای زيادی چون »سربداران«،»شيخمفيد«،»امامعلی)ع(«،»مريممقدس«،»جهانپهلوان تختی«، »کارآگاه علوی«، »کيف انگليسی«، »واليت عشق«، »شب دهم«، »مدار صفر درجه«، »م//ردان آنجلس«، »تبريز در مه«، »کالهپهلوی«، »سرزمين کهن«، »معمای شاه« و آثار تاريخی ديگر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.