ثبتنام بن کارت دانشجويی نمايشگاه کتاب از اواخر فروردين

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- ثبت نام بنکارتهای دانشجويی برای نمايشگاه کتاب تهران از اواخر فروردينماه آغاز خواهد شد.

دانش//جويان از طريق س//امانه ثبت نام که بهزودی اعالم خواهد شد میتوانند ثبت نام خود را انجام دهند. هر سال بخشی از اعتبار توسط ارشاد تامين شده و بخشی ديگر توسط دانشجويان پرداخت میشود.

در دوره بيست و نهم يعنی سال گذشته مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای بنکارتهای دانشجويی 30 ميليارد تومان بود. از اين ميزان 12 ميليارد تومان س//هم وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمی و 18 ميليارد تومان آورده دانشجويی بود. دانشجويان در اين طرح بايد 60 هزار تومان پرداخت میکردند و سهم ارشاد هم 40 هزار تومان بود که مجموعا هر دانشجو کارت 100 هزار تومانی دريافت میکرد اما بايد ديد تدبير امسال و مشارکت چگونه تعرفی میشود.

س//یامين نمايش//گاه کتاب تهران از 13 تا 23 ارديبهشت در شهر آفتاب برگزار میشود. جزييات بيشتر مشارکت وزارت ارشاد در اعتبار اين بنکارتها بهزودی اطالعرسانی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.