نمايش فيلمهاي برگزيده اسکار 2017 در خانه هنرمندان

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- فيلمهاي برگزيده اس//کار 2017 به مدت پنج روز 26) تا 31 فروردين( در سينماتک خانه هنرمندان ايران به نمايش درميآيند.

در روز نخس//ت، شنبه 26 فروردين ساعت 17:30 فيلم »زوتوپيا« و ساعت 20 فيلم »تپه هکسا« به نمايش درميآيند.

روز يکش//نبه 27 فروردين س//اعت 17:30 فيلم »سالي« به نمايش درميآيد. دو فيلم »شير« و »حصارها« به ترتيب ساعت 17:30 و 20 روز دوشنبه 28 فروردين به نمايش درميآيند. فيلم »ورود« سهشنبه 29 فروردينساعت02 بهنمايشدرميآيد. روزچهارشنبه03 فروردين ساعت 17:30 فيلم »موانا« و ساعت 20 فيلم »منچستر کنار دريا« به نمايشدرميآيند. درآخرينروز،پنجشنبه13 فروردينساعت02 فيلم »اگر سنگ از آسمان ببارد« براي مخاطبان به نمايش درخواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.