هر »استارتآپ« 7 شغل مستقيم ايجاد ميكند؛ رونق شیوه های جدید کارآفرینی

Jahan e-Sanat - - News -

كسبوكارهاي نوپاي فضاي مجازي درسالي كه سال »اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال« نام گرفته است، ميتوانند با ارائه ايدههاي جديد در بازار كار، سهم موثري در اكوسيستم كارآفريني و اشتغال ايجاد كنند.

كس//بوكارهاي نوپاي امروزي كه با عنوان استارتآپهاشناختهميشونددرهركشوريگام موثر در جهت توسعه اقتصادي محسوب ميشوند و در صورتي كه بتوانند از چالشهاي حقوقي و قانوني عبور كنند، س//هم موثري در اكوسيستم كارآفريني و ايجاد اشتغال دارند.

كارشناس//ان معتقدند ايران در آغاز راه رشد اقتصادي ش//تابان براساس سياستهاي ابالغي برنامه ششم توسعه قرار دارد و استارتآپهاي بوم//ي ميتوانند يك//ي از مهمتري//ن عوامل و تقويتكنندههاي اين رشد شتابان باشند.

استارتآپها و كسبوكارهاي اينترنتي در ايران از سال 95 توانستند با محبوبيتي كه بين مردم كسب كردند جاي خود را در جامعه باز كنند. البته به دليل عدم ش//ناخت سازمانها، نهادها و اصناف مختلف با اين مدل كسبوكار، مش//كالتي نيز بر سر راه اين استارتآپها به وجود آمد اما با برنامهريزي دولت، شوراي عالي فضاي مجازي و س//اير نهادهاي مرتبط براي سياستگذاري و قانونگذاري اين كسبوكارها، فعاليت استارتآپها شكل موجهتري به خود گرفت.

ش/كلگيري 2500 واحد كس/بوكار مرتبط با كار استارتآپها

آخرين آمارهاي ارائهش//ده از سوي وزارت ارتباطات حاكي از آن اس//ت كه در يك سال اخير بالغ بر 1227 استارتآپ در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات ايجاد شد و 2500 واحد كسبوكار مرتبط با اين فعاليتها شكل گرفت. حال در س//الي كه »اقتص//اد مقاومتي، توليد و اشتغال« نامگذاري شده ميتوان در ادامه اقدامات انجام شده و با استفاده از ظرفيتهاي موجود در كشور و بهبود مستمر فضاي كسبوكارهاي نوپا و آنالين، شاهد تحقق اين شعار و رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا در كشور بود. البته اين امر محقق نميشود مگر آنكه تمركز ملي روي حمايتازاستارتآپهايبوميوجوانانكارآفرين كشور، بيشتر شود. توسعهاشتغال پژوهشهاي ميداني انجامشده توسط مركز توانمندسازي و تس//هيلگري كسبوكارهاي نوپ//اي فناوري اطالعات وابس//ته ب//ه وزارت ارتباط//ات براهمي//ت نقش اس//تارتآپها و كسبوكارهاي نوپا در توسعه اشتغالزايي صحه ميگذارد به نحوي كه ارزيابيها نش//ان داده كه در يك كس//بوكار در حال توسعه بهطور متوسط هفت متخصص مشغول كار شدهاند و تعداد قابلتوجهي نيز بهطور غيرمس//تقيم در جريان فعاليت آن حضور دارند.

برمبن//اي اي//ن ارزياب//ي يك//ي از مهمترين ويژگيهاي كس//بوكارهاي نوپا، تاثيري است كه بر اش//تغال دارند. اين كسبوكارها از طريق نوآوري و چابكي به پويايي اقتصاد كمك ميكنند و ش//كلگيري آنها غالبا مبتني بر خلق دانش و فناوري است.

مطابقباپژوهشانجامشدهاگرچهتاثيرفعاليت اين كسبوكارها در توسعه اقتصادي كشورمان مس//جل اس//ت اما در اين زمينه در مقايسه با زيس//تبومهاي توس//عهيافتهاي مانند آلمان يا كرهجنوبي، چند س//ال فاصله مشاهده ميشود و چشمانداز دقيقي از آينده در اين زمينه وجود ندارد به نحوي كه براي مثال در كشوري مانند هندوستان 80 هزار شغل توسط كسبوكارهاي نوپايحوزهفناورياطالعاتدرسال6102 ايجاد شده است و برآورد ميشود بين 1 تا 1/5 درصد از GDP اياالت متحده مربوط به كسبوكارهاي نوپا باشد. مهاجرتمعكوس اين درحالي اس//ت كه طبق اعالم بنياد ملي نخبگان، اس//تارتآپها تاثير بس//زايي در روند برگش//ت و مهاجرت معكوس نخبگان كش//ور داشتهاند.برايمثالآماربنيادملينخبگانحاكي از آن است كه سالي بالغ بر 100 نفر از نخبگان به كش//ور بازميگردند و در قالب ش//ركتهاي اس//تارتآپ و كس//بوكارهاي نوپا مشغول به فعاليت هس//تند.درهمين حال بررسي صورت گرفته از چندين اس//تارتآپ راهاندازي شده در كشور در مراكزي از جمله مركز نوآوري شريف، پارك فناوري پرديس و دانشگاه تهران، نشان از سود باالي اين شركتها دارد و مهمتر آنكه اين استارتآپها توانستهاند تعداد زيادي از نخبگان را جذب و اشتغال ايجاد كنند.

به نحوي كه س//ورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رياس//تجمهوري نيز با اشاره به فراهم شدن محيط كسبوكار براي فعاليت شركتهاي نوپا و دانشبنيان در كشور گفته است: از هزاران اس//تارتآپ ايراني چهار اس//تارتآپ مرتبط با فن//اوري اطالعات وجود دارند ك//ه فروش آنها از چهار هزار ميليارد تومان گذش//ته است؛ اين استارتآپها در سه يا چهار سال گذشته وجود نداشتهاندامادرهمينچندسالهتوانستهاندچنين رشدي داشته باشند. جايگاهايراندرجدولجهاني مطابق با گزارش ديده بان جهاني كارآفريني GEM) ( و موسسه كارآفريني و توسعه جهاني GEDI كه در سال گذشته منتشر شده و مربوط به پايان س//ال 2016 ميالدي اس//ت، برآوردها نشان ميدهد كه ايران از حيث كارآفريني نوپا و استارتآپدررتبه32 جهانقرارداردووضعيتي مشابه كشورهاي چين و استراليا را ايجاد كرده است. اين بررسيها حاكي از آن است كه در بحث كارآفريني نوپا، كشور سنگال، لبنان و برزيل در ردههاي پايين قرار دارند و ايران در سطح متوسط اين جدول ردهبندي ديده ميشود.

دراينشاخصوضعيتايراندرحدكشورهايي مانند سنگال و لنبان است و از اين حيث، اوضاع برزيل بهتر از ايران ارزيابي شده است. ايجادبانكاطالعاتي در اين راس//تا درس//الي كه گذشت با هدف توانمندسازيوتسهيلگريكسبوكارهاينوپاي فاوا بانك اطالعاتي اين كسبوكارها توسط وزارت ارتباطات ايجاد و در مرحله اول 930 كسبوكار شناسايي ش//د و بيش از 550 ايده استارتآپي به ثبت رسيد.

ش//هال اصولي، رييس مركز توانمندسازي و تسهيلگري كس//بوكارهاي نوپاي فاوا در س//ازمان فناوري اطالعات ايران، اجراي طرح بان//ك اطالعات//ي اس//تارتآپها را ب//ا هدف فراهم كردن بس//تري براي اس//تفاده نهادها و بخشه//اي مختل//ف از وضعي//ت بازيگران زيستبوم كس//بوكارهاي نوپا عنوان كرد.به گفته وي، با ايجاد اين بانك اطالعاتي بس//تر ارتباطي براي سرمايهگذاران و شتابدهندهها فراهم شده است تا بتوانند عملكرد بهتري در جذب كس//بوكارهاي مورد نظر خود داشته باشند و براين اساس حدود 79 سرمايهگذار از طريق سايت اين مركز براي سرمايهگذاري در ايدههاي استارتآپي، اعالم آمادگي كردهاند.

اصولي با بيان اينكه بيشترين كسبوكارهاي آنالين حول سه محور تجارت الكترونيك، محتوا و آموزش شكل گرفتهاند كه طبعا هريك از آنها داراي زيرمجموعههاي متنوعي هستند، اضافه كرد: در رتبههاي بعدي ميتوان به فناوريهاي مالي، توس//عه بازار و موضوعات اجتماعي اشاره كرد.

تجهيزاستانهابهمراكزتوانمندسازي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.