فيلمبرداري با 960 فريم بر ثانيه در موبايل

Jahan e-Sanat - - News -

در همين حال رييس مركز توانمندس//ازي و تس//هيلگري كس//بوكارهاي نوپ//اي فاوا از راهاندازي واحدهاي استاني اين مركز در راستاي رشد و توسعه استارتآپها در استانهاي مختلف خبر داد.

وي با بيان اينك//ه هماكنون ارتباط خوبي ب//ا مراكز رش//د و پاركهاي عل//م و فناوري در نقاط مختلف كش//ور ايجاد ش//ده اس//ت، خاطرنشان كرد: بخش عمدهاي از فعاليتهاي مرتبط با توانمندسازي كسبوكارهاي نوپا از طريق اين مراك//ز و پاركهاي علم و فناوري انجام ميشود.

اصول//ي به مهر گفت: درس//ال 95 برخي از مراك//ز اس//تاني ما كار خود را آغ//از كردند و ما توانستيم با ظرفيتي كه در ادارات كل ارتباطات و فناورياطالعات اس//تانها وج//ود دارد، نقش فعالتري در شهرس//تانها داش//ته باشيم. اين مراكز به سرعت توسعه پيدا ميكنند و ميتوان گفت بالغ بر 20 استان داراي واحد استاني مركز توانمندسازي و تسهيلگري كسبوكارهاي نوپا خواهند بود.

زوميت-زمانيآرزوداشتيمبادوربينهايفيلمبرداريخانگي،كيفيت پخشيدرحد06 فريمبرثانيهراتجربهكنيماماسونيبامعرفيپرچمدار جديد خود ثابت كرد كه با تلفن همراه، ميتوان سرعت رويايي 960 فريم برثانيهراتجربهكرد.سونياكسپريا XZ پريميوم،فعالتنهاگوشيهوشمند دنياست كه قابليت ضبط فيلم با سرعت 960 فريم برثانيه و رزولوشن 720p را ارائه ميكند. اين محصول عالوه بر اين، از سيستم وضوح خودكار بسيار سريع اين شركت موسوم به فوكوس ليزري نيز استفاده ميكند كه بهطور اتوماتيك، روي سوژه دلخواه كاربر متمركز ميشود و در صورت حركت آن، وضوح تصوير )فوكوس( را به س//رعت تصحيح ميكند. اين سيستم حتي در نور كم نيز عملكرد قابل قبولي دارد.

با توجه به اينكه سوني براي شركتهاي مختلف فعال در صنعت تلفن همراه و حتي عكاس//ي، حسگر و پردازنده برداشت تصوير ارائه ميدهد، ديدن اين فناوري در گوشيهاي هوشمند آينده بسيار محتمل است و بهزودي طيف وسيعي از فيلمهاي اسلوموشن با خالقيتهاي خاص اين تكنيك، در اختيار ما قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.