موبايل گران شد!

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- بازار موبايل در كشور ديروز با اعالم كانديداتوري احمدينژاد تكان خورد و دچار رشد قيمت شد.

پ//س از حضور محم//ود احمدينژاد، رييسجمهور س//ابق ايران در وزارت كشور و اعالم كانديداتوري او در انتخابات رياستجمهوري، بازار موبايل با افزايش قيمت كاذب به دليل شوك سياسي و اقتصادي مواجه شد است.

براس//اس اين گزارش، افزايش قيمت تمامي موبايلهاي بازار از 15 تا 40 هزار تومان اس//ت كه در اين ميان محصوالت اپل از جمله آيفون 7 و آيفون 7 پالس با رش//د قيمت متوسط 40 هزار تومان، گوشيهاي سامس//ونگ 25 هزار تومان، گوشيهاي اچتيس//ي با 30 هزار تومان و گوشيهاي هوآوي با 15 هزار تومان بيشترين سهم افزايش قيمت بازار را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.