هواپیمایمرجوعینداریم

تفاوت هواپیمای صفرکیلومتر با مرجوعی

Jahan e-Sanat - - News -

اصغ//ر فخری//ه کاش//ان، قائممق//ام وزیر راهوشهرسازی در امور بینالملل با بیان اینکه ایران در حال بررس//ی پیشنهاد بوئینگ برای خرید هواپیمایی اس//ت که ش//رکت ترکیش از تحوی//ل گرفت//ن آن انص//راف داده اس//ت، گفت: دلیل اس//تفاده از واژه مرجوعی از سوی برخی رس//انهها یا از روی ناآگاهی است یا به قصد تخریب بزرگترین اتفاق صنعت هوایی کشور است.

وی گفت: دفتر داراییهای خارجی خزانهداری کلآمریکا)CAFO( مجوز002فروندهواپیمارا صادر کرده است نه 180 هواپیما را. از این تعداد مجوزهای صادر ش//ده از سوی اوفک 100 مورد آن برای ایرباس، 80 مورد آن برای بوئینگ و 20 مورد آن برای ایتیآر است. ضمن اینکه این رقم برای کل خریدهای ایران و نه فقط برای بوئینگ صادر شده است.

مذاکرهکننده ارشد هوایی ایران، در خصوص خبر تحویل نخس//تین بوئینگ ب//ه ایران 11 ماه زودت//ر از موعد مقرر که از س//وی برخی رسانههای تخریبکننده تاریخیترین قرارداد خرید هواپیما به عن//وان هواپیمای مرجوعی ش//رکت ترکیش ایرالینر معرفی ش//ده است، گفت: نخس//ت بای//د بگویم اس//تفاده از واژه مرجوعی غلط و اشتباه است. هواپیمای فعلی که بوئینگ پیش//نهاد تحوی//ل آن به ایران را داده هواپیم//ای مرجوعی ترکیه نیس//ت. این واژه غلطی است که استفاده میشود. هواپیمای مرجوعی به معنای آن اس//ت که از سوی یک ش//رکت هواپیمایی خریداری شده پس داده شده است و طرف سوم با خود خریدار روبهرو میشود نه با سازنده اصلی هواپیما. در حالی که ایران با دو کمپانی بوئینگ و ایرباس به صورت مستقیم وارد مذاکره شده است.

وی ادام//ه داد: دوم اینک//ه اص//ال ای//ن هواپیما)هواپیمای پیشنهادی بوئینگ به ایران( فروخته نشده اس//ت. یعنی مثل هواپیماهایی که ما س//فارش میدهیم در رزرو )ترکیه( بوده است. گاهی کشور سفارشدهنده به دالیلی مثل عدم تامین اعتبار یا نداش//تن خلبان و فرودگاه تحویل را به تاخیر میاندازد. در مورد این هواپیما هم همینطور اس//ت. ترکیش ایرالینر قرار بود هواپیمایی را از بوئینگ در ماه می یا آوریل بگیرد که به هر دلیلی منصرف شده است و از تحویل هواپیما خودداری و به بوئینگ اعالم کرده سال دیگر این هواپیما را تحویل میگیرم.

فخریهکاشان ادامه داد: از طرفی ایران قرار است سال دیگر هواپیماهای ثبت سفارش شده خود را تحویل بگیرد اما بوئینگ به ما اعالمکرد که هواپیمایی با چنین مشخصاتی موجود است آیا ش//ما تمایل به تحویل آن دارید؟ ایران نیز در پاسخ درخواس//ت تحویل مشخصات فنی هواپیما را مطرح ک//رد. گفتیم اطالعات را به ما بدهید تا بررس//ی کنیم و ببینیم به درد ما میخورد یا خیر، اگر به درد میخورد مذاکره میکنی//م و نهایتا هواپیما را از بوئینگ و نه از ترکیه تحویل میگیریم.

وی تاکید کرد: این هواپیما هنوز تحویل دولت ترکیه داده نشده است. مهمتر اینکه برای خرید این هواپیما هنوز تصمیم نگرفتهایم؛ کارشناسان همادرحالبررسیهستندکهببیننداینهواپیما همان مشخصاتی را دارد که ایران سفارش داده و آیا مورد نیاز ایران است یا خیر. در صورتی که ایران این هواپیما را بپسندد و همه توافقات انجام شود تا تیرماه آینده آن هم مشروط به عدم تغییر دکوراس//یون داخل هواپیما، تحویل ایران داده میشود. اما حتی هنوز تصمیم نگرفتهایم که این هواپیما را میخواهیم یا خیر، حتی برای داشتن آن مذاکره هم نکردهایم.

وی تاکید کرد: ایران هنوز در حال بررسی پیش//نهاد بوئینگ برای تحویل هواپیماست. مشخصات فنی این هواپیما صد صفحه است. اگر کارشناسان فنی ما مشخصات فنی را تایید کردند بع//د وارد مذاک//ره در خصوص تغییر دکوراس//یون داخلی هواپیما میشویم اما در این لحظه هنوز تصمیمی نگرفتهایم.

مذاکرهکننده ارش//د هوایی ای//ران گفت: در صورت قبول درخواست بوئینگ از سوی ایران، تحویل اولین هواپیما از هواپیماهای سفارش داده ش//ده به بوئینگ نزدیک به 11 ماه زودتر شروع میش//ود و در صورت عدم موافقت نهایی برای گرفتناینهواپیما،درفروردین7931 نخستین فروند از هواپیماهای سفارش داده شده را تحویل میگیریم.

فخریهکاشان همچنین با اعالم اینکه از سه فروند ایرباس تحویلی به ایران هیچ یک مرجوعی نیستند، گفت: دلیل استفاده از این واژه از سوی برخی رسانهها یا از روی ناآگاهی یا به قصد تخریب بزرگترین اتفاق صنعت هوایی کش//ور اس//ت. خریدهایمامستقیماستکهتفاوتهایزیادیبا خرید مرجوعی دارد. ما خدمات بعد از فروش را از خودکمپانیمیگیریم.طرفماخودکمپانیهای سازنده هواپیما هستند. ایران خریدار هواپیماهای صفر است که هیچ پروازی نداشتهاند.

وی درخصوص خرید 12 هواپیمای س//وخو 100 از روس//یه نیز گفت: ما به عن//وان وزارت راهوشهرسازی در جریان این مذاکرات نیستیم و این خریدها برای شرکتهای خصوصی است و نه دولتی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.