متقاضیان مسکن مهر دوباره ثبتنام کنند

Jahan e-Sanat - - News -

علیاکبر طاهری، مدیرعامل شهر جدید پرند با تاکید براینکه متقاضیان مس//کن مهر میتوانند با دریافت پول خود از تعاونیها دوباره در این طرح ثبتنام کنند، گفت: از 25 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده در شهر جدید پرند 17 هزار و 500 واحد آن دارای متقاضی موثر با پیشرفت 75 درصدی اس//ت که تا پایان دولت یازدهم با همکاری س//ایر دس//تگاههای ذیربط تکمیل خواهد شد.

علی طاهری، مدیرعامل شهر جدید پرند در گفتوگو با شبکه خبر با بیان اینکه از 95 هزار واحد مسکن مهر پرند تاکنون 53 هزار واحد آن را به متقاضیان تحویل دادهایم، گفت: مسکن ارزان قیمت اساس کار مسکن مهر بود که جانمایی نامناسب، باعث افزایش قیمت مسکن شد.

مدیر عامل شهر جدید پرند گفت: برای اینکه شرایط زندگی را برای ساکنان مهیا کنیم، طی مراحل آمادهسازی و محوطهسازی، سقف آوردههای متقاضیان را به چهار میلیون و 500 هزار تومان رسانده و مابقی هزینهها را از سوی دولت تامین کردیم. طاهری تاکید کرد: اواخر سال 93 و اوایل 94 قیمت مسکن مهر ش//هر جدید پرند را نهایی کردیم و با پیمانکاران اتمام حجت شد تا به دنبال افزایش قیمتها نباشند.

وی در ادام//ه گف//ت: از 25 هزار واحد مس//کن مهر باقیمانده در ش//هر جدی//د پرن//د 17 ه//زار و 500 واحد آن دارای متقاضی موثر با پیش//رفت 75 درصدی اس//ت که تا پایان دولت یازدهم با همکاری سایر دستگاههای ذیربط تکمیل خواهد شد.

طاهری در اشاره به بحث افزایش تسهیالت وام از 30 به 40 میلیون تومان نیز گفت: بر این اساس آورده مردم در سایتهای مسکن مهر افزایش یافت که قطعا به تکمیل هر چه س//ریعتر پروژهها منجر خواهد شد. این مقام مسوول اضافه کرد: با توجه به اینکه 70 درصد پیمانکاران، قرارداد با بانک مسکن دارند و تسهیالت جذب کردند، موظف هستند براساس جدول زمانبندی واحدها را تحویل دهند.

مدیرعامل شهر جدید پرند گفت: هفت هزار و 500 واحد مسکن مهر فاقد متقاضی هستند که با برداشتن شرایط چهارگانه، شرایط را برای متقاضیان سهل کردیم.طاهری با اشاره به پیشرفت 40 درصدی واحدهای فاقد متقاضی گفت: پروژهها از 40 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تعاونیها و ارگانهایی که نیاز به واحد مسکونی دارند، همکاری میکنیم. طاهری افزود: براساس دستور وزیر راه، واحدهای مس//کن مهر را پ//س از تکمیل تامین آب، برق و فاضالب تحویل میدهیم.

وی ادامه داد: واحدها با امکانات کامل تحویل متقاضیان میشود و84 ساعت بعد از سکونت متقاضیان، انشعاب گاز نیز نصب میشود. مدیرعامل شهر جدید پرند گفت: در ابتدای 95 افراد خوش حساب با افراد بدحساب جابه جا شدند که سرعت تحویل را افزایش داد.

طاهری افزود: ساخت فرهنگسرا در شرح وظایف ما نیست اما اقدام به ساخت کردیم و زمین رایگان به دستگاهها برای ساخت میدهیم به طوری که سه فاز بهداشت و کلینیک تخصصی در پرند ساخته شده است. وی همچنین در پایان اعالم کرد: متقاضیان مسکن مهر نیز میتوانند با دریافت پول خود از تعاونیها، دوباره در این طرح ثبتنام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.