ورود بانکها به امالک و مستغالت خالف است

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- رییس کمیس//یون اقتصادی مجلس ب//ر غیرقانونی بودن س//رمایهگذاری بانکها در بخش مس//کن تاکید ک//رد و افزود: بانکها مخالفتی با سیاستهای اقتصادی دولت به ویژه در بخش مسکن ندارند. محمدرضا پورابراهیمی گفت: ورود بانکها در بخش امالک و مستغالت خالف مقررات و ممنوع است.

نماینده مردم کرمان در مجلس در عین حال مصادره امالک و اسناد ملکی تسهیالتگیرندگان توسط بانکها را اقدامی قانونی دانست و اظهار کرد: اگرچه قانونگذار اجازه ورود و سرمایهگذاری بانکها به بخش مسکن را غیرقانونی میداند اما در عین حال وقتی مالک زمین یا ملکی روی دارایی خود از بانک تسهیالت میگیرد و نمیتواند اقساط و کارمزد بانک را بپردازد، بانک اجازه دارد زمین یا ملک را که به عنوان وثیقه تا زمان تسویه حساب نزد بانک امانت است به عنوان مطالبه خود، مصادره یا تملیک کند.

وی وضعیت اقتصادی جامعه را اصلیترین علت ضعف در بازپرداخت تسهیالت بانکی و افزایش مصادره امالک توسط بانکها دانست و افزود: تا جایی که اطالع دارم نظام بانکی خواستار خروج بخش مسکن از رکود و بازگشت رونق به این بخش مهم اقتصادی است چراکه هزاران میلیارد تومان سرمایه دپو شده آنها در این بخش، آزاد شده و قدرت مالی به این نظام بازگشته و سودآوری بانکها از محل گردش مالی، به روال قبل از رکوداقتصادیبازخواهدگشت.بهگفتهرییسکمیسیوناقتصادیمجلس، نظام بانکی به دلیل افزایش امالک و مستغالت مصادره شده خود به عنوان بزرگ مالک کشور از ظرفیت خوبی برای حمایت از سیاستهای کنترلی دولت برای س//اماندهی مسکن برخوردار است. معتقدم به دلیل ذینفع بودن نظام بانکی از رونق اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و مستغالت، این نظام مخالفتی با سیاستهای اقتصادی دولت به ویژه در بخش مسکن ندارد.پورابراهیمی ادامه داد: رونق بازار زمین و مسکن موجب تبدیل امالک و مستغالت نظام بانکی به وجه نقد شده و نقدینگی آنها افزایش مییابد بنابراین به نفع بانکهاست که بخش مسکن رونق یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.