کاهش001 درصدیحوادثگازطبیعیمنجربهفوت

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعاملشرکتگازاستانایالمبهکاهش001 درصدیحوادثگازمنجربهفوتدراستان اشارهکردوگفت:شرکتگازاستانایالمدرسال59 سالیکمحادثهوبدونفوتومصدومیت در اثر مصرف گاز را پشت سر گذاشت. به گزارش »جهان صنعت« عباس شمسالهی در ادامه به حوادث سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال59، هفت مورد حادثه مربوط به گاز طبیعی بهعلتآتشسوزیدراستاناتفاقافتادکهخوشبختانههیچگونهموردیمنجربهمصدومیتو فوتشهرونداندراستاننشد.مدیرعاملشرکتگازاستاندرادامهافزود:خوشبختانهباتالشهای صورتگرفته توسط واحدهای HSE و روابط عمومی اقدامات موثری از جمله جلسات متعدد با مدیریت بحران استان، سازمان نظام مهندسی، نمایندگان و متولیان گازرسانی بخش خانگی، برگزاری دورههای آموزشی در مدارس و ادارات استان، برپایی نمایشگاههای ایمنی، چاپ و توزیع بروشور و کتابچه، اطالعرسانی از طریق صدا و سیمایاستانو...صورتگرفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.