رونماییازآییننامهکنترلساختمانبهتعویقافتاد

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- بر اس//اس تصمیمات وزیر راهوشهرسازی، معاون مسکن و ساختمان وزیر و نیز رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، رونمایی از اصالحیه آییننامه کنترل ساختمان به تعویق افتاد. در شرایطی که پیش از این عنوان میشد آییننامه کنترل ساختمان به زودی تصویب میشود، پیرو تصمیماتی که در جلسه فوقالعاده شورای مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 16 فروردینماه در ساختمان شورای مرکزی گرفته شد، در تاریخ 20 فروردین جلسهای با حضور آخوندی وزیر راهوشهرسازی، مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و فرجالها رجبی رییس سازمان نظام مهندسی س//اختمان در خصوص بررس//ی مواردی از آییننامه کنترل در وزارت راهوشهرسازی تشکیل شد.

به گفته رجبی در این جلسه مقرر شد با تامین فرصت زمانی مناسب مواردی از آییننامه یادشده مورد تبادلنظر مجدد قرار گیرد. بنا بر این گزارش اولین نسخه آییننامه کنترل ساختمان سال گذشته منتشر شد و در ماههای اخیر یک گروه کارشناسی حقوقی و فنی در قالب کمیسیون مبحث دوم مشغول بررسی دقیق این آییننامه است که مطالب و نظرات به اطالعتدوینکنندگانوموثراناینآییننامهمیرسد.نظراتکارشناسیبه کسانی که مسوولیت دارند مستمرا انتقال پیدا میکند و اخیرا هم روسای سازمانهاینظاممهندسیدراینخصوصنامهنگاریداشتند.نسخهقبلی در قالب یک پیشنویس 160 مادهای مفصل و از لحاظ ساختاری دچار مشکالتوبعضاتناقضاتیبودکهدرنسخه64 مادهایاخیراینمشکالت ساختاری تا حدود زیادی کم شدهاند اما به گفته کارشناسان، روح حاکم همان فضایی است که در نسخه قبلی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.