اولین نشست شهردار قدس با معاونان و مدیران عامل سازمانهای تابعه

Jahan e-Sanat - - News -

همزمانباشروعاولینروزکاریسالجدیدنخستیننشستشهردارقدسبامعاونان،مدیران مناطق و مدیران عامل سازمانهای تابعه شهرداری قدس در محل دفتر شهردار برگزار شد. در این نشست محمد صادق کولیوند- شهردار قدس ضمن تبریک سال نو به همکاران و آرزوی موفقیت روز افزون برای آنها عنوان کرد: امیدواریم در سال جدید که با درایت مقام معظم رهبری مدظلهالعالیسالاقتصادمقاومتی،تولید-اشتغالنامگذاریشدهاست،بتوانیمخدماتبیشتری رابهمردموشهروندانعزیزارائهدهیم.ویبااشارهبهارزیابیعملکردواحدهایمختلفشهرداری طیسالگذشتهافزود:درسالجدیدشهرداریبایدبهاجرایوظایفاصلیخودبپردازدبنابراین تمامی معاونتها، سازمانها و واحدهای شهرداری باید برنامهای مناسب در سالجاری به صورت کمی و کیفی ارائه کنند و در پایان سال این برنامهها مور د ارزشیابی قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.