تولید4 میلیاردلیتربنزینیورو4 درپاالیشگاهاراک

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند گفت: این پاالیشگاه از ابتدای امسال تاکنون چهار میلیارد 480و میلیون و32 هزارلیتربنزینیورو4 تولیدکردهاست.علیجمشیدیاعالمکرد:پاالیشگاهامامخمینی)ره(شازندازابتدایسال59 تاپایان دیماه97 میلیونو768 هزارلیتربنزینسوپرتولیدکردهاست.

وی افزود: تولید دو میلیارد 671و میلیون و83 هزار لیتر گازوییل یورو4 و یک میلیارد 661و میلیون و81 هزار لیتر نفت کوره سبک از دیگر فعالیتهای پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند از ابتدای امسال تاکنون است. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( اظهار کرد: 379 میلیون و 26 هزار لیتر سوخت سنگین جت و 331 میلیون و 199 هزار لیتر نفت سفید امسال در این واحد پاالیشگاهیتولیدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.