ساماندهیامکاناتحوزهسالمت

Jahan e-Sanat - - News -

معاون بهداش//تی و رییس مرکز بهداش//ت ایالم گفت: با توجه به اهمیت تامین سالمت مسافران، حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه عالوه بر همکاری و تعامل با ستاد تسهیالت نوروزی سال69 در استان، اقدام به برنامهریزی برای ساماندهی مطلوب امکانات حوزه سالمت در تمام شبکههایبهداشتودرمانتابعهکرد.بهگزارش»جهانصنعت«راضیناصریفرضمنتبریک سال نو اظهار کرد: برنامه سالمت نوروزی از تاریخ اول اسفندماه 95 تا 15 فروردینماه 96 به منظورکنترلبهداشتیمراکزتهیهوتوزیعموادغذایی،اماکنعمومی،اماکنبینراهی،بهداشت مواد غذایی، کنترل دخانیات، بهداشت آب و استخرهای شنا در ساعات اداری، غیراداری و ایام تعطیلفعالبودهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.