سامانه پیوب در شرکت آبوفاضالب استان گلستان راهاندازی شد

Jahan e-Sanat - - News -

با تالش مجموعه معاونت مهندسی و توسعه و معاونت برنامهریزی و منابع انسانی توسعه و مساعدتهای مدیرعامل شرکت سامانه پیوب در جهت افزایش رضایت ذینفعان پروژههای عمرانی در شرکت آبفای گلستان راهاندازی شد. این سامانه در راستای تقویت دفتر مدیریتپروژه)OMP(درشرکت،جهتتحققبیشتراهدافدولتالکترونیکبهبهرهبرداریرسیدهاست.گفتنیاستسامانهپیوب نسل جدیدی از نرمافزارهای عمرانی تحت وب در کشور است که بستری مناسب در ایجاد ارتباط در لحظه، میان پایینترین سطح پروژه تاسطحمدیریتکالنبینعواملاجراییپیمانکارمشاورنظارتکارفرماذیحسابیبدونمحدودیتزمانیومکانیرافراهمکردهاست. الزم به ذکر است این نرمافزار قابلیت ثبت و ضبط اطالعات برآوردهای ریالی پروژهها، صورت وضعیتها از مرحله تهیه و تصحیح تا تایید جهت روند مدیریت پروژهها با حذف خطاهای انسانی و کاهش اتالف زمان و افزایش بهرهوری از دستاوردهای بزرگ را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.