برگزاری طرح »شکرانه عروج« در ایالم

Jahan e-Sanat - - News -

درراستایطرحشکرانهعروجمراسمبزرگداشتیبرمزارشهیداندلشادومنصوریازشهدای گرانقدراینشرکتتوزیعبرقایالمبرگزارشد.بهگزارش»جهانصنعت«مسوولامورایثارگران شرکت توزیع برق ایالم در همین راستا گفت: طرح شکرانه عروج در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و به پیشنهاد دفتر روابط عمومی شرکت در جلسه شورای فرهنگی ارائه و مورد تصویباعضاقرارگرفت.شکراهللشوهانیادامهداد:پیشازاینهرسالهوبهمناسبتهایمختلف مدیران ارشد شرکت به ویژه مدیرعامل با حضور در منزل شهدای گرانقدر شرکت از خانوادههای این عزیران دلجویی و قدردانی کردهاند اما در این طرح عالوه بر سرکشیهای همیشگی نگاه به سمت خود شهدا معطوف شده و در سالروز عروج این بزرگواران مراسم باشکوهی در مزارشان برگزارمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.