عدموقوعحادثهدرسال59 حاصلرعایت استانداردهایایمنیبود

Jahan e-Sanat - - News -

علیاصغر عباس//ی، مدیر شرکتملیپخشفرآوردههای نفتی منطقه گیالن، در اولین نشستتخصصیکمیتهایمنی، بهداشتومحیطزیست)ESH( ، مدیریت ریس//ک و پدافند غیرعاملضمنتشکرازتالش تکتک کارکنان و عوامل سوخترسان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن از اقدامات بدون حادثه سال 95 کلیه کارگزاران تقدیر کرد. او توکل بر خداوند تبارک و تعالی، تعامل حسنه و تالش بیدریغ کلیه پرسنل درون و برونس//ازمانی مرتبط با فرآیند سوخترسانی و رعایت کلیه الزامات ایمنی، بهداشت و محیطزیست را از اهم دالیل توفیق خدمت بدون سانحه و حادثهدرسال59 اعالمکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.