ترابریایمن051 هزارمسافرنوروزیدربنادرغربهرمزگان

Jahan e-Sanat - - News -

مدیر بنادر غرب هرمزگان با اعالم خبر ترابری ایمن بیش از 051هزار مسافر در نوروز 96 و رشد دو درصدی آن نسبت به سال گذشته،اینموفقیتراحاصلتالشکلیهاعضایکمیتهساماندهیسفرهاینوروزیدانست.محمودصابریدراینرابطهاظهارداشت: از آغاز طرح نوروزی سفرهای دریایی سال 1396 که از بیست و پنجم اسفندماه آغاز شد و تا پانزدهم فروردینماه به مدت بیست و یک روز ادامه یافت، ترابری 154 هزار و 930 مسافر از بنادر لنگه، آفتاب و چارک در غرب استان هرمزگان به مقصد جزیره کیش و بالعکس انجام شد که این میزان نسبت به طرح نوروزی سال گذشته دو درصد افزایش داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.