تشریحعملکرداکیپهایکشیکنوروزیشرکتآبفایگلستان

Jahan e-Sanat - - News -

معاون بهرهبرداری شرکت آبفار گلستان مهمترین اقدامات اکیپهای کشیک نوروزی را رفع سریع شکستگی انشعابات، اشبکه توزیع و خط انتقال، رفع نقص تاسیسات آبرسانی، اعزام ناوگان تانکر سیار به روستاهای فاقد آب، نظارت مستمر بر کمیت وکیفیت آب توزیعیوحصولاطمینانازعملیاتگندزداییعنوانکرد.ویافزود:ازابتدایفعالیتاکیپهایکشیکنوروزیتاهشتمفروردینماه مهمترین اقدامات این اکیپ را تعویض پنج دستگاه پمپ شناور، تعمیر01 دستگاه تابلو برق، تعمیر هفت دستگاه کلریناتور، رفع28 موردشکستگیخطانتقالوشبکهتوزیعوانشعابات،شستوشووگندزداییدوبابمخزنذخیره،رفعنقصفلوتردومورد،تعمیرپمپ سانترفیوژ)پمپسطحی(یکدستگاهو58 سرویسآبرسانیتوسطتانکرسیاربهنقاطمشکلدارعنوانکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.