برگزاری سومین جلسه شورای فن بازار در اراک

Jahan e-Sanat - - News -

سومینجلسهشورایفنبازارمنطقهایاستانمرکزیبهریاستمدیرعاملمدیرعاملشرکتشهرکهایصنعتیاستانمرکزی و اعضای شورای فن بازار منطقهای استان مرکزی به میزبانی پارک فناوری پردیس برگزار شد. در این جلسه آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی با تاکید بر اهمیت موضوع ایجاد و توسعه فن بازارها در کشور اضافه کرد: فن بازار منطقهای استان مرکزی به عنوان یکی از فن بازارهای برتر کشور مهمترین راهبرد خود را ارتقای فناوری در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تعریف و تالش میکند با ایجاد یک شبکه گستره از نهادهای حامی حوزه فناوری در استان روند انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری این حوزه در این استان را سرعت بخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.