تاثیر معماری مدارس بر آموزش

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن در دی//دار با جمعی از مدیران مدارس اس//تان اظهار داشت: معماری مدارس میتواند تاثیر مثبتی بر آموزش و یادگیری دانشآموزان داش//ته باشد. به گزارش روابط عمومی، مقدم در دیدار با برخی از مدیران مدارس استعدادهای درخشان استان، اظهار کرد: آموزش و پرورش نقش تعیینکنندهای در ارتقا و اعتالیفرهنگجامعهدارد.ویبااشارهبهتحوالتانجامشدهدرمعماریمدارس در اداره کل نوسازی مدارس استان در سه سال اخیر افزود: معماری مدارس میتواند تاثیر مثبتی بر آموزش و یادگیری دانشآموزان داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.