رشد24 درصدیعرضهمحصوالت فوالد مبارکه اصفهان در بازار داخلی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه، از عرضه بیش از شش میلیون و 272 هزار تن از انواع محصوالت این شرکت به بازار داخلی و صادراتی ورشد24 درصدیعرضهمحصوالتاینشرکتدربازارداخلیدرسال 95 خبر داد. محمود اکبری با اعالم این خبر اظهار کرد: از این میزان، سهم محصوالت گرم و اس//ید شویی 68 درصد 4295) هزار تن(، محصوالت سرد 17 درصد 1091) هزار تن(، محصوالت نیمه نهایی اعم از تختال و بار01 درصد)795 هزارتن(ومحصوالتپوش//شدارپنجدرصد)882 هزار تن( بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.